Služba za epidemiologiju

Voditelj Službe: prim. dr Mirsada Mulaomerović
E-mail: m.mulaomerovic@zzjzfbih.ba

 

Zadaća i djelokrug rada Službe za epidemiologiju ogleda se u:

 • prevencija, kontrola i redukcija obolijevanja od infektivnih bolesti
 • nadzor, rana detekcija i odgovor na karantenske i druge bolesti od posebnog javnozdravstvenog značaja
 • kontinuirana analiza epidemiološke situacij na području FBiH
 • predlaže i koordinira provođenje protuepidemijskih mjera
 • prati i proučava kretanje masovnih nezaraznih bolesti
 • ustroj i vođenje javnozdravstvenih registara
 • nadzor i ocjena provedbe programa imunizacije
 • planiranje i nadzor provođenja preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje FBiH
 • planiranje i dijelom provođenje programa zdravstvenog vaspitanja u oblasti prevencije zaraznih bolesti
 • sudjelovanje u obrazovanju i kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz područja javnog zdravstva
 • sudjelovanje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja
 • unapređivanje kompjuterske obrade podataka, analitičkih procedura informacijskog sistema
 • kontinuirana komunikacija s javnošću i stručnom zajednicom

U sastavu Službe za epidemiologiju su:

 1. Odjel za zarazne bolesti
 • odsjek za nadzor i kontrolu zaraznih bolesti
 • odsjek za sanitarni nadzor sa epidemiološkom ambulantom
 • odsjek za HIV/AIDS

2. Odjel za EPI i imunizaciju

 • odsjek za nadzor i kontrolu cijepljenjem preventabilnih bolesti
 • odsjek za upravljanje cjepivima

3. DPST centar

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
 • Twitter
 • YouTube