Zakonsku regulativu možete naći ispod

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (“Službene novine Federacije BiH, broj 37/12)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH, broj 46/10 i 75/13)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije (“Službene novine Federacije BiH“, broj 72/22)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj 72/22)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i rokovima dostavljanja, kao i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 72/22)

Knjiga uputstava za popunjavanje obrazaca:

Uputstva za popunjavanje zdravstveno-statističkih obrazaca – bosanski jezik
Uputstva za popunjavanje zdravstveno-statističkih obrazaca – hrvatski jezik

Osnovnu medicinsku dokumentaciju možete naći ispod:

Osnovna medicinska dokumentacija
Instrukcija na Pravilnik o obliku i sadržaju osnove medicinske dokumentacije

Individualni izvještajni obrasci

a – Bolesničko statistički
b – Zarazne bolesti
c – HIV-AIDS prijava oboljelog
d – HIV djete
e – HIV smrt prijava
f – TBC
g – Bolnicka infekcija
h – Epidemija
i – Postvakcinalne komplikacije
j – Prijava porođaja
k – Prijava prekida trudnoće
l – Prijava nesreće na poslu
m – Prijava profesionalne bolesti
o – Povrede u saobraćaju
p – Prijava maligne 
q – Šećerna bolest
r – Bubrežna insuficijencija
s – Kongenitalne malformacije
t – Hronične psihoze
u – Liječeni ovisnici
Pomoćni obrasci

Zbirni izvještajni obrasci:

1. Kadar
2. Porodična
3. Sistematski primarna
4. Specijalistička
5. Bolnice
6. Obdukcija
7. Stomatološka
8. Medicina rada
9. Predškolska
10.Školska
11. Sistematski predškolsko
12. Žene
13. Preventivni pregledi – žene
14. Plučne
15. Mentalno
16. Fizikalna
17. HES
18. Patronaža
19. Hitna
20. Transfuzija
21. Dijaliza
22. Kliničke laboratorije
23. Laboratorije
25. Apoteke
26. Izvještaj o ispravnosti vode za piće
27. Voda za dijalizu
28. Ispravnost namirnica
29. RTG
30. Primarna oboljenja – Obavijest
31. Žene – oboljenja
32. Bolesti oboljenja bolnička

Zbirne tabele za dnevni unos sa automatskim sabiranjem u jednom folderu:

Sve zbirne tabele za dnevni unos