Zakonsku regulativu možete naći ispod:

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (“Službene novine Federacije BiH, broj 37/12)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH, broj 46/10 i 75/13)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije (“Službene novine Federacije BiH“, broj 72/22)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj 72/22)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i rokovima dostavljanja, kao i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 72/22)

Knjiga uputstava za popunjavanje obrazaca:

Uputstva za popunjavanje zdravstveno-statističkih obrazaca – bosanski jezik
Uputstva za popunjavanje zdravstveno-statističkih obrazaca – hrvatski jezik

Osnovnu medicinsku dokumentaciju možete naći ispod:

Osnovna medicinska dokumentacija
Instrukcija na Pravilnik o obliku i sadržaju osnove medicinske dokumentacije

Individualni izvještajni obrasci:

a) Bolesničko-statistički list; Bolesničko-statistički list – ONKO tip i Bolesničko-statistički list – psihijatrijski tip
b) Prijava oboljenja – smrti od zaraznih bolesti
c) Prijava oboljelog od HIV-a/AIDS-a
d) Prijava oboljelog djeteta od HIV-a/AIDS-a
e) Prijava smrti oboljelog od HIV-a/AIDS-a
f) Prijava o tuberkulozi
g) Prijava bolničke infekcije
h) Prijava/odjava epidemije zarazne bolesti
i) Prijava postvakcinalne komplikacije
j) Prijava porođaja
k) Prijava prekida trudnoće
l) Prijava nesreće/povrede na poslu
m) Prijava o profesionalnoj bolesti
o) Prijava povrede u saobraćaju
p) Prijava oboljelog od maligne neoplazme
q) Prijava oboljelog od šećerne bolesti / diabetes mellitus
r) Prijava oboljelog od hronične bubrežne insuficijencije
s) Prijava kongenitalne malformacije
t) Prijava oboljelog od hronične psihoze
u) Prijava liječenih ovisnika od psihoaktivnih supstanci
Pomoćni obrasci

Zbirni izvještajni obrasci:

1) Izvještaj o organizacijskoj strukturi, kadrovima i medicinskoj opremi ustanove
2) Izvještaj o radu službe porodične medicine
3) Izvještaj o sistematskim, preventivnim i periodičnim zdravstvenim pregledima stanovništva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
4) Izvještaj o radu specijalističko-konsultativnih službi
5) Izvještaj o radu bolničkih zdravstvenih ustanova
6) Izvještaj o izvršenim obdukcijama u bolničkim zdravstvenim ustanovama
7) Izvještaj o radu službe za zaštitu zdravlja usta i zuba
8) Izvještaj o radu službe medicine rada
9) Izvještaj o radu službe zaštite zdravlja predškolske djece
10) Izvještaj o radu službe zaštite zdravlja školske djece
11) Izvještaj o izvršenim sistematskim pregledima predškolske i školske djece
12) Izvještaj o radu službe za zaštitu reproduktivnog zdravlja žena
13) Izvještaj o provođenju preventivnih pregleda žena
14) Izvještaj o radu službe za plućne bolesti i tuberkulozu
15) Izvještaj o radu centra za mentalno zdravlje u zajednici
16) Izvještaj o radu centra za fizikalnu rehabilitaciju
17) Izvještaj o radu higijensko-epidemiološke službe
18) Izvještaj o radu polivalentnih patronažnih sestara
19) Izvještaj o radu u hitnoj medicinskoj pomoći
20) Izvještaj o radu službe za transfuziju krvi
21) Izvještaj o radu centra za dijalizu
22) Izvještaj o radu kliničkih laboratorija (vanbolnički i bolnički)
23) Izvještaj o bakteriološko-parazitološko-serološkom laboratoriju
25) Izvještaj o radu apoteka
26) Izvještaj o zdravstveno-higijenskoj ispravnosti vode za piće
27) Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za dijalizu
28) Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe
29) Izvještaj o zdravstvenim uslugama službi za radiologiju
30) Izvještaj o bolestima i stanjima utvrđenim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – Obavijest
31) Izvještaj o bolestima i stanjima utvrđenim u službi zaštite reproduktivnog zdravlja žena
32) Izvještaj o bolestima, stanjima i povredama utvrđenim u bolničkim zdravstvenim ustanovama

Zbirne tabele za dnevni unos sa automatskim sabiranjem u jednom folderu:

Sve zbirne tabele za dnevni unos