Služba za zdravstvenu statistiku redovno popunjava baze podataka Svjetske zdravstvene organizacije, te publikuje selektiranu listu indikatora, te istu koristi kao obavezu za međunarodno izvještavanje prema WHO (baza podataka „Zdravlje za sve“). Baza podataka “Zdravlje za sve“ sadrži indikatore po definiciji WHO/EURO u cilju monitoringa politike “Zdravlje za sve“ u Europi. Indikatori “Zdravlje za sve“ obuhvataju zdravstveno stanje stanovništva/mortalitet, morbiditet, determinante zdravlja/životni stilovi, okoliš, zdravstvena zaštita i neke demografske i socio-ekonomske indikatore. Federacija Bosne i Hercegovine koristi indikatore koje pomažu u mjerenju, promjena stanja zdravlja, direkrtno ili indirektno.