• Stručno mišljenje iz oblasti zaštite od zračenja (elaborat zaštite od zračenja, program zaštite od zračenja, projektovanje mjera zaštite, kategorizacija profesionalno izloženih lica, klasifikacija radijacionih zona, procjena ekspozicije profesionalno izloženih lica i stanovništva i dr.)
  • Ispitivanja radioaktivnosti uzoraka hrane, stočne hrane, tla, vode (prirodne i otpadne), zraka, građevinskog materijala, predmeta opšte upotrebe i dr.)
  • Zdravstveni pregled profesionalno izloženih lica
  • Personalna dozimetrijska kontrola za profesionalno izložena lica
  • Procjena radijacijske sigurnosti u dijagnostičkoj radiologiji i nuklearnoj medicini
  • Procjena radijacijske sigurnosti izvora zračenja u industriji i ostaloj upotrebi
  • Procjena radijacijske sigurnosti zatvoreni radioaktivni izvori u medicini
  • Procjena radijacijske sigurnosti linearni akcelerator
  • Kontrola parametara kvaliteta uređaja u dijagnostičkoj radiologiji
  • Kontrola parametara kvaliteta uređaja u stomatologiji

Za sve informacije:

Tel/fax: 033 268 280

e-mail:czz@zzjzfbih.ba

Više informacija o parametrima i metodama koje koristimo pri pružanju naših usluga