Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je zakonski ovlaštena institucija za sprovođenje i izvršenje statističkih istraživanja u oblasti zdravstva.

U cilju prezentiranja statističkih podataka i pokazatelja iz oblasti zdravstva, kao i podataka vezanih za ocjenu zdravstvenog stanja stanovnistva u FBIH, Zavod za javno zdravstvo FBIH – Služba za zdravstvenu statistiku i izdaje «Zdravstveno statistički godišnjak Federacije Bosne i Hercegovine», kontinuirano, godišnje, od 1998. godine.

Godišnjak sadrži zdravstveno-statističke podatke prikupljene kroz redoviti sistem zdravstvene statistike koji se sprovodi od nivoa zdravstvenih ustanova, preko kantonalnih zavoda za javno zdravstvo do Zavoda za javno zdravstvo FBIH. Pri izradi Godišnjaka, koriste se podaci i Federalnog zavoda za statistiku, podaci demografske i vitalne statistike.

Zdravstvene ustanove i nosioci privatne prakse, kao i druga pravna i fizička lica koja u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove iz oblasti zdravstva, dužni su voditi evidencije u skladu sa Zakonom o evidencijama iz oblasti zdravstva („Službene novine FBiH“, br. 37/12), te propisima donesenim na osnovu ovog zakona, kao i Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, br. 46/10 i 75/13).
Zdravstvene ustanove i nosioci privatne prakse su dužni voditi evidencije u pisanoj i elektronskoj formi i u propisanim rokovima dostavljati individualne, zbirne i periodične izvještaje nadležnom zavodu za javno zdravstvo, kao i drugim institucijama na način propisan Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Zdravstvene ustanove imaju jedinstvene obrasce po kojima popunjavaju dnevne, tekuće, mjesečne izvještaje u skladu sa prethodnim Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva. Trenutno na područiju Federacije BiH je aktuelno 15 izvještajnih obrazaca. Revizija postojećih obrazaca je u toku, u skladu sa Zakonom o evidencijama iz oblasti zdravstva („Službene novine FBiH“, br. 37/12).
Dostavljanje izvještaja. Svaka zdravstvena ustanova popunjava Izvještaj u dva primjerka, od kojih jedan primjerak dostavlja nadležnom zavodu za javno zdravstvo kantona, a drugi primjerak zadržava za potrebe ustanove. Izvještaj se dostavlja sa navedenim datumom dostavljanja, potpisan od strane odgovornog lica za sastavljanje i dostavljanje izvještaja, te sa potpisom rukovodioca ustanove ovjeren pečatom. Zavod za javno zdravstvo kantona vrši kontrolu obuhvata i kompletnosti podataka u izvještajima, sastavlja godišnji izvještaj za nivo kantona i dostavlja Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Rok za dostavljanje godišnjeg izvještaja je do 28.02. za prethodnu godinu.