Voditelj Službe: Prof dr Aida Ramić-Čatak

E-mail: a.ramic@zzjzfbih.ba

Telefon: +387 33 564 605

Služba za promociju zdravlja i edukaciju obavlja sljedeće poslove:

 • promocija zdravlja stanovništva, posebno rizičnih populacijskih grupa (žene, djeca, starije osobe, OSI) kroz primjenu specifičnih programa (CINDI, Zdrave škole, NEHAP i dr)
 • izrada programa, aplikacija, implementacija, evaluacija i objavljivanje rezultata
 • izrada znanstveno-istraživačkih studija iz oblasti riziko faktora, smanjenja
 • prevalence morbiditeta i smanjenja mortaliteta
 • sudjeluje u edukaciji zdravstvenih radnika kroz pripravnički i specijalizantski staž
 • priprema i organiziranje seminara, tečajeva i workshop-ova radi kontinuirane i ciljane medicinske edukacije zdravstvenih radnika u FBiH iz javnozdravstvenih disciplina sa kantonalnim ministarstvima zdravstva
 • sudjeluje u ciljanoj edukaciji  zdravstvenih radnika iz preventivno promotivnih programa
 • provodi zdravstveni odgoj za lidere u zajednici i stanovništvo kroz organiziranje seminara, tečajeva i workshop-ova
 • surađuje sa ministarstvom zdravstva na nivou FBiH, kantona te zavodima za javno zdravstvo, sa vladinim, nevladinim te međunarodnim organizacijama i lokalnim zajednicama
 • obavlja kontinuirane aktivnosti u procesu promjene postojeće legislative u skladu sa sličnim trendovima u Europi i ciljevima zdravstvene politike u FBiH
 • obavlja prevoditeljsku djelatnost (pregled, odabir, prijevod i publikovanje relevantne literature)
 • osniva zdravstveno promotivne centre: protiv pušenja, za unapređenje ishrane i sl.
 • vođenje registara za bolesti ovisnosti, povrede prouzrokovane prometnim nesrećama i sl.
 • sarađuje sa sredstvima javnog informiranja
 • obavlja izdavačku djelatnost kroz publikovanje zdravstveno odgojnih materijala te sudjelovanje u pripremi scenarija zdravstvenih izložbi,obilježavanja važnih državnih i međunarodnih zdravstvenih događaja

U sastavu Službe za promociju zdravlja i edukaciju su dva odjela:

 • Odjel za promociju zdravlja
 • Odjel za edukaciju, istraživanje i publicističku djelatnost