Voditelj službe: Dijana Kežić, dipl.iur.

E-mail: d.kezic@zzjzfbih.ba

Telefon: +387 36 382 110

Služba za pravne i opće poslove obavlja sljedeće poslove:

  • kontinuirano prati propise iz oblasti zdravstva i djelatnosti Zavoda, inicira ili sudjeluje u pokretanju postupaka za izmjene i dopune postojećih ili prijedloga novih propisa koje donose nadležna tijela;
  • izrađuje nove te, prema potrebi, priprema izmjene i dopune postojećih općih akata Zavoda;
  • izrađuje ugovore iz područja djelatnosti Zavoda, te prati njihovu realizaciju;
  • priprema tužbe i druge podneske kod zastupanja Zavoda u sudskim sporovima;
  • vodi propisane kadrovske evidencije i podatke o zaposlenicima Zavoda, te izrađuje pojedinačne akte o pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom;
  • vodi biblioteku Zavoda i brine o pravilnom korištenju i čuvanju bibliotečke građe u skladu sa potrebama i interesima službi,daje prijedlog direktoru za godišnje pretplate na stručne časopise i nabavku stručne literature;
  • vodi protokol i arhivu, te propisane knjige i evidencije, u skladu sa propisima iz uredskog poslovanja;
  • brine o tehničkom održavanju i čistoći poslovnih prostorija Zavoda, blagovremenom održavanju i servisiranju opreme i voznom parku i dr.

U sastavu Službe za  pravne i opće poslove su:

  • Odjel za pravne i opće poslove
  • Biblioteka