Voditelj službe: Slađana Šarac, dipl.ing.prehr.tehn.

E-mail: s.sarac@zzjzfbih.ba

Telefon: +387 36 382 109

Služba za zdravstvenu ekologiju obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite;
 • radi na ugovorenim projektima iz područja zdravstvene ekologije (zdrava ishrana raznih populacijskih grupa sa posebnim akcentom na trudnice i djecu do 1 godine života;)
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (voda, zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje stanovništva na području Federacije BiH;
 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet vode za piće, površinske vode, i stanje vodosnadbjevanja;
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj voda za kupanje, rekreaciju i sport na zdravstveno stanje stanovništva;
 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet namirnica i predmeta opšte upotrebe;
 • provodi zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opšte upotrebe;
 • organizuje promotivno-edukativne aktivnosti (u prehrambenoj industriji, školama, obdaništima, ugostiteljstvu i dr.);
 • obavlja poslove iz oblasti ekotoksikologije;
 • provodi javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za Federaciju BiH;
 • provodi i organizuje međulaboratorijske usporedne testove na nacionalnom i međunarodnom nivou, te obavlja potvrdne analize;
 • provodi stručne poslove utvrđene programom rada Zavoda;
 • provodi projekte, programe i aktivnosti  iz  područja javnog zdravstva;
 • vrši stalno unaprijeđenje sistema kvalitete u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025;
 • sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva;
 • sudjeluje u provedbi stručnih i naučnih istraživanja, surađuje sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo, sanitarnom i tržišnom
 • inspekcijom, te Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

U sastavu Službe za zdravstvenu ekologiju su:

 1. Odjel za higijenu i zdravstvenu ekologiju
 2. Odjel za hemijsku analizu voda
 3. Odjel za hemijsku analizu namirnica i predmeta opšte upotrebe
 4. Odjel za mikrobiološku analizu namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe
 5. Odjel za humanu mikrobiologiju
 6. Odjel za administrativne poslove.