Voditelj službe: doc. dr. sc. Sanjin Musa, dr. med.
E-mail: epidemiologija@zzjzfbih.ba
Telefon: +387 33 564 632
+387 33 564 631

Zadaća i djelokrug rada Službe za epidemiologiju ogleda se u:

 • prevencija, kontrola i redukcija obolijevanja od infektivnih bolesti
 • nadzor, rana detekcija i odgovor na karantenske i druge bolesti od posebnog javnozdravstvenog značaja
 • kontinuirana analiza epidemiološke situacij na području FBiH
 • predlaže i koordinira provođenje protuepidemijskih mjera
 • prati i proučava kretanje masovnih nezaraznih bolesti
 • ustroj i vođenje javnozdravstvenih registara
 • nadzor i ocjena provedbe programa imunizacije
 • planiranje i nadzor provođenja preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje FBiH
 • planiranje i dijelom provođenje programa zdravstvenog vaspitanja u oblasti prevencije zaraznih bolesti
 • sudjelovanje u obrazovanju i kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz područja javnog zdravstva
 • sudjelovanje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja
 • unapređivanje kompjuterske obrade podataka, analitičkih procedura informacijskog sistema
 • kontinuirana komunikacija s javnošću i stručnom zajednicom

U sastavu Službe za epidemiologiju su:

 1. Odjel za zarazne bolesti
 • odsjek za nadzor i kontrolu zaraznih bolesti
 • odsjek za sanitarni nadzor sa epidemiološkom ambulantom
 • odsjek za HIV/AIDS
 1. Odjel za EPI i imunizaciju
 • odsjek za nadzor i kontrolu cijepljenjem preventabilnih bolesti
 • odsjek za upravljanje cjepivima
 1. Odjel za komunikaciju, zdravstveno vaspitanje i edukaciju
 1. Odjel za nezarazne bolesti