Implementacija nacionalne strategije za povrat kontrole

Centar za zaštitu od zračenja

Naziv projekta: Implementacija nacionalne strategije za povrat kontrole nad izvorima nad kojima ne postoji regulatorna kontrola (Implementation of National Strategies for Regaining Control over “Orphan Sources”), (Projekt u okviru saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA)

Vrijeme trajanja: 2003-2007.

Opis: Cilj projekta je smanjiti opasnost od neovlaštene, ili zlonamjerne upotrebe izvora jonizirajućih zračenja van regulatorne kontrole razvojem i implemetacijom nacionalne strategije za povrat regulatorne kontrole nad izvorima nad kojima je izgubljena kontrola. U tom cilju se provode aktivnosti prikupljanja informacija o izvorima van regulatorne kontrole, procjene stanja, razvoja akcionog plana, planiranja i provođenja misija za povrat kontrole nad izvorima van regulatorne kontrole, sigurnog i bezbjednog skladištenja, odnosno čuvanja izvora jonizujućih zračenja, nabavke adekvatne opreme za detekciju jonizujućih zračenja i detekciju i identifikaciju izvora jonizujućih zračenja, obuke kadra za traženje izvora van regulatorne kontrole.

Pročitajte više

HIV

Bio-bihevioralno istraživanje među injekcionim korisnicima droga u pet gradova u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Zenica

Bihevioralna i biološka studija nadzora među injekcijskim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o bihevioralnom i biološkom istraživanju među injekcionim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini

PROGRAM UVOĐENJA OPIOIDNE SUPSTITUCIJSKE TERAPIJE U KAZNENO POPRAVNE ZAVODE U FEDERACIJI BiH

Izvjestaj-Romi FBiH ENG

Izvjestaj-Romi FBiH BH

Research on risk behavior of prison inmates in relation to HIV SPI, BiH, 2011

Research on HIV stigma and discrimination among health care workers in public and private health care sector in BiH

Potential clients of voluntary confidential HIV AIDS counselling and testing centres (HIV AIDS VCCTCS) among student population in BiH

Research on risk behaviour in relation to HIV STI prevalence among groups exposed to higher risk (MSM and SW) in BiH, 2012

Istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na HIV SPI prevalen

Istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na HIV – SPI osoba

Istraživanje o HIV stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim

Istraživanje dostupnosti HIV – SPI prevencije i zdravstvene

Centri za besplatno, dragovolojno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV AIDS

Curiculum – Saradnja vladinih i nevladinih organizacija u odgovoru na HIV

Curicculum_ HIV-AIDS stigma i diskriminacija

Research on risk behavior of prison inmates in relation to hiv spi, BiH, 2011

Research on hiv stigma and discrimination among health care workers in public and private health care sector in BiH

Istrazivanje rizicnog ponasanja u odnosu na hiv-spi osoba na izdrzavanju kazne zatvora, BiH, 2011

Istrazivanje rizicnog ponašanja u odnosu na HIV prevalencu medju grupama pod povecanim rizikom MSM-SW u BiH 2012

Istrazivanje rizicnog ponasanja u odnosu na HIV prevalencu m

Istrazivanje rizicnog ponašanja u odnosu na HIV osoba na izdrzavanju kazne zatvora u BiH 2012

Istrazivanje o hiv stigmi i disktriminaciji medju zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u BiH

Istrazivanje dostupnosti HIV-SPI prevencije i zdravstvene zaštite putem prijateljskih centara za mlade

LITERATURA
Literatura HIV AIDS

Literatura HIV AIDS

Literatura HIV AIDS

Literatura-HIV-AIDS

HIV AIDS

Političku deklaraciju o HIV/AIDS-u

Pročitajte više

Evaluacija reforme u odabranim oblastima sektora PZZ u FBiH

Prema ugovoru potpisanom sa Federalnim ministarstvom zdravstva 03. novembra
2009. godine Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je konsultantska instititucija
(konsultant) koja pruža tehničku pomoć za provođenje projekta „Evaluacija reforme u
odabranim oblastima sektora primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine“
(FBiH). Tehnička pomoć je dio Projekta za unapređenje zdravstvenog sektora-HSEP, koji
finansira Svjetska banka (SB).

Tokom početne faze Zavod je uradio situacionu analizu primarne zdravstvene zaštite
(PZZ), a poseban naglasak je dat implementaciji porodične/obiteljske medicine (P/OM).

Pošto je uočeno da postoje problemi u implementaciji obiteljske/porodične medicine u
odnosu na usvojenu Strategiju za razvoj PZZ, kako na entitetskom nivou tako i među
kantonima, ovo istraživanje treba da pokaže rezultate do sada urađenog, te da bude putokaz
za usmjeravanje budućih aktivnosti.

Pročitajte više