Određivanje uranovih radioizotopa u uzorcima životne sredine

Naziv projekta: Određivanje uranovih radioizotopa u uzorcima životne sredine (Projekt u okviru Naučno-tehničke saradnje sa Institutom Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija)

Vrijeme trajanja: 2006-2007.

Opis: U BiH postoji zabrinutost vezano za osiromašeni uran korišten tokom rata 1994-1995 godine i njegov uticaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Objavljeni rezultati nakon UNEP misije na našim područjima su jasno naznačili potrebu monitoringa radioaktivne kontaminacije područja gdje je korištena municija sa osiromašenim uranom. Cilj projekta je odrediti sadržaj uranovih izotopa u odabranim uzorcima tla i vode i iz njihovog izotopskog omjera procijeniti prisustvo osiromašenog urana. Mjerenja se vrše u rejonu TRZ Hadžići.

Pročitajte više

Monitoring radioaktivnih materija prirodnog porijekla

Centar za zaštitu od zracenja

Naziv projekta: Monitoring radioaktivnih materija prirodnog porijekla (Indoor and outdoor monitoring of NORM), (Projekat u okviru saradnje sa Medunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA)
Vrijeme trajanja: 2005-2008.

Opis: Cilj projekta je ispitati ucinak radioaktivnih materija prirodnog porijekla na okoliš, te doprinos razvoju ucinkovite politike u sferi upravljanja radioaktivnim materijama prirodnog porijekla.

U BiH, odredene industrijske aktivnosti su generirale otpad koji sadrži povecanu koncentraciju radioaktivnih materija prirodnog porijekla (tzv. NORM-Naturally Occuring radioactive materials), cesto u kombinaciji sa drugim polutantima npr. teškim metalima. Projektom ce se identifikovati izvori, vršiti monitoring okoliša i po potrebi, gdje se pokaže neophodnim, primjeniti korektivne mjere u cilju smanjenja izloženosti ljudi.

Dodatno, rizik po zdravlje od izloženosti radioaktivnom gasu radonu je specifican problem, kome je posvecena odgovrajuca pažnja. Veoma je važno ispitati sadržaj radona u odredenim prethodno definisanim podrucjima, kao i pojedinim objektima. Ispitivanja ce se vršiti u prostorijama blizu površine zemlje i uspostaviti relacija sa geološkim podacima sa lokaliteta, te identificirati podrucja sa povecanim rizikom od radona.

Pročitajte više

MICS

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) je istraživanje u domacinstvima koje je razvio UNICEF kako bi se pomoglo zemljama da dopune podatke u vezi sa djecom i ženama.Osnovni ciljevi istraživanja su ažuriranje i obezbjedivanje informacija na osnovu kojih bi se izvršila situaciona procjena ovih populacionih grupa sredinom dekade kao i pracenje progresa prema milenijumskim razvojnim ciljevima (Millenium Development Goals)  i «Svijetu koji odgovara ciljevima djece»(World Fit for Children Goals)

Planirano je da se navedeno istraživanje provede tokom 2006. godine na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, na uzorku od 6.000 domacinstava, uz prethodno predtestiranje koje ce se provesti u gradovima Banja Luka i Sarajevo.

Koordinator za vodjenje i provedbu istraživanja je Jedinica za ekonomsko planiranje i provedbu srednjorocnog plana razvoja BiH(EPPU). UNICEF je zadužen za obezbjedenje tehnicke podrške, a samo istraživanje  ce provesti razlicite zdravstvene organizacije u oba entiteta i distriktu  u saradnji sa ministarstvima zdravstva.

Predvideno je da istraživanje u Federaciji Bosne i Hercegovine  provede Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Pročitajte više

Istraživanje stavova javnosti o osobama sa mentalnim poremećajima

Opći cilj istraživanja je utvrditi zastupljenost stigmatizacije i diskriminacije među odraslim
stanovništvom imedijima prema osobama oboljelim od mentalnih poremećaja kako bi se
razvili efikasne kampanje i aktivnosti usmjerene na smanjenje stigme i socijalne isključenosti
lica sa mentalnim poremećajima.

Specifični ciljevi

1. Procijeniti stavove i percepciju javnosti i medija o mentalnim poremećajima
2. Ispitati povezanost znanja o mentalnim poremećajima sa karakteristikama stavova i
distancom prema osobama sa mentalnim poremećajima
3. Ispitati postojanje i stupanj socijalne distance javnosti prema osobama sa specifičnom
vrstom mentalnog poremećaja
4. Ispitati frekvenciju pojavljivanja tema vezanih za mentalne poremećaje u printanim i
elektronskim medijima
5. Ispitati kako mediji portretiraju osobe sa mentalnim poremećajima

Kompletan izvještaj o projektu pogledajte Ovdje

Pročitajte više