Informacije3-zzjzfbih

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za pristup informacijama se dostavlja u pisanoj formi na jednom od službenih
jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zahtjev za pristup informacijama mora sadržavati:
• Ime i prezime, kao i adresu podnosioca zahtjeva. Ako je moguće, treba unijeti i
kontakt telefon, na koji se podnosilac zahtjeva može kontaktirati u toku radnog
vremena
• Naziv organa kojemu se upućuje zahtjev, kao i naznaku da se upućuje službeniku
za informisanje
• Dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije.
Ukoliko se zahtjeva lična informacija, zahtjev može podnijeti isključivo osoba na koju
se informacija odnosi, njen zakonski zastupnik ili opunomoćenik. Osoba koja podnosi
zahtjev i na koju se zahtijevana informacija odnosi dužna je stručnom suradniku za
odnose sa javnošću Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH predočiti ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu sa fotografijom. Ukoliko zahtjev podnosi zakonski zastupnik ili opunomoćenik uz zahtjev je potrebno priložiti i dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, te svojeručno potpisati zahtjev i predočiti ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu sa
fotografijom, kao i kopiju lične karte podnosioca zahtjeva.
Ukoliko Vaš pismeni zahtjev ne ispunjava jedan od navedenih formalnih uvjeta,
Zavod će Vas o tome obavijestiti rješenjem, ukoliko ste u zahtjevu naveli
adresu prebivališta ili boravišta.