Implementacija nacionalne strategije za povrat kontrole

Centar za zaštitu od zračenja Naziv projekta: Implementacija nacionalne strategije za povrat kontrole nad izvorima nad kojima ne postoji regulatorna kontrola (Implementation of National Strategies for Regaining Control over “Orphan Sources”), (Projekt u okviru saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA) Vrijeme trajanja: 2003-2007. Opis: Cilj projekta je smanjiti opasnost od neovlaštene, ili…

HIV

Bio-bihevioralno istraživanje među injekcionim korisnicima droga u pet gradova u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Zenica Bihevioralna i biološka studija nadzora među injekcijskim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini Izvještaj o bihevioralnom i biološkom istraživanju među injekcionim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini PROGRAM UVOĐENJA OPIOIDNE SUPSTITUCIJSKE TERAPIJE U KAZNENO POPRAVNE ZAVODE U FEDERACIJI…

Evaluacija reforme u odabranim oblastima sektora PZZ u FBiH

Prema ugovoru potpisanom sa Federalnim ministarstvom zdravstva 03. novembra 2009. godine Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je konsultantska instititucija (konsultant) koja pruža tehničku pomoć za provođenje projekta „Evaluacija reforme u odabranim oblastima sektora primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (FBiH). Tehnička pomoć je dio Projekta za unapređenje zdravstvenog sektora-HSEP, koji finansira Svjetska…