zavod 1

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti iz 1997. godine, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH djeluje kao institucija koja implementira javnozdravstvene funkcije od interesa za Federaciju BiH i aktivno surađuje sa relevantnim sektorima i ustanovama u zemlji kao i brojnim međunarodnim organizacijama.

Temeljni dokumenti za planiranje aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH predstavljaju funkcije određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH iz 2010. godine, Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini iz 2007. godine i Strateški plan Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 2003.-2013. i 2014.-2019. godine.

Kroz različit spektar javnozdravstvenih funkcija, Zavod teži ispunjavanju svoje misije kao stručno-referalne i naučno-istraživačke ustanove iz oblasti javnog zdravstva, koja kroz nadzor i monitoring, naučno-istraživački rad i edukaciju, kao i promociju zdravlja aktivno utječe na unaprijeđenje zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH i vizije koja naglašava ulogu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Svojom funkcijom, Zavod značajno utječe na poboljšavanje zdravstvenog stanja stanovništva i kreiranje zdravih javnih politika u suradnji sa svim javnozdravstvenim ustanovama, drugim sektorima i uz punu podršku zajednice.