Voditelj Centra: Alfred Vidic
E-mail: a.vidic@zzjzfbih.ba
Adresa: Tahtali sokak 17
Tel/fax: 033 268 280
e-mail: czrcn1@zzjzfbih.ba

Centar za zaštitu od zračenja je služba Zavoda za javno zdravstvo FBiH, koja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. n. FBiH 46/10) i ovlaštenja Federalnog ministarstva zdravstva obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite od zračenja.

Centar za zaštitu od zračenja vrši mjerenja i ispitivanja iz oblasti zaštite od jonizirajućeg zračenja profesionalno izloženih lica i stanovništva:

  • zdravstveni pregled lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
  • personalna dozimetrijska kontrola
  • procjena sigurnosti (zastite od zracenja) na otvorenim i zatvorenim radioaktivnim izvorima i uređajima koji generišu jonizirajuće zračenje (rentgen aparati)
  • mjerenje parametara kvaliteta uređaja koji proizvode jonizirajuće zračenje
  • ispitivanje radioaktivnosti uzoraka okoline, hrane, gradjevinskog materijala i predmeta opšte upotrebe
  • monitoring jonizirajućeg zračenja u zraku na 6 lokacija u FBiH, kao dio mreže mjernih stanica za ranu detekciju povišenog jonizirajućeg zračenja u BiH

Zavod za javno zdravstvo FBiH (Centar za zaštitu od zračenja) obavlja poslove djelatnosti tehničkog servisa za zaštitu od jonizirajućeg zračenja na osnovu licence i registracije Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost:

Usluge iz oblasti zaštite od zračenja se vrše u skladu sa propisima:

  • Federalnog ministarstva zdravstva,
  • Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, i
  • Agencije za sigurnost hrane

Centar za zaštitu od zračenja redovno učestvuje u ispitima osposobljenosti i međulaboratorijskim poređenjima koje organizuje Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) za laboratorije za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka okoline, kao i međulaboratorijskim poređenjima koje organizuje EURADOS (European radiation dosimetry group) za dozimetrijske laboratorije (http://www.eurados.org/en).

Centar za zaštitu od zračenja je član mreže analitičkih laboratorija za mjerenje radioaktivnosti okoline, ALMERA-Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity (https://nucleus.iaea.org/rpst/referenceproducts/almera/ALMERA_Member_Laboratories/index.htm), gdje redovno sudjeluje u ispitima osposobljenosti laboratorije.