MICS

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) je istraživanje u domacinstvima koje je razvio UNICEF kako bi se pomoglo zemljama da dopune podatke u vezi sa djecom i ženama.Osnovni ciljevi istraživanja su ažuriranje i obezbjedivanje informacija na osnovu kojih bi se izvršila situaciona procjena ovih populacionih grupa sredinom dekade kao i pracenje progresa prema milenijumskim razvojnim ciljevima…

Euro-prevob

Euro-prevob bilten 1 Euro-prevob bilten 2 Euro-prevob bilten 3 Euro-prevob bilten 4 Euro-prevob bilten 5 Euro-prevob-bilten-6 Euro-prevob-bilten-7 Euro-prevob-bilten-8 Euro-prevob-bilten-9 Euro-prevob-bilten-10 Euro-prevob-bilten-11

Istraživanje stavova javnosti o osobama sa mentalnim poremećajima

Opći cilj istraživanja je utvrditi zastupljenost stigmatizacije i diskriminacije među odraslim stanovništvom imedijima prema osobama oboljelim od mentalnih poremećaja kako bi se razvili efikasne kampanje i aktivnosti usmjerene na smanjenje stigme i socijalne isključenosti lica sa mentalnim poremećajima. Specifični ciljevi 1. Procijeniti stavove i percepciju javnosti i medija o mentalnim poremećajima 2. Ispitati povezanost znanja…

Implementacija nacionalne strategije za povrat kontrole

Centar za zaštitu od zračenja Naziv projekta: Implementacija nacionalne strategije za povrat kontrole nad izvorima nad kojima ne postoji regulatorna kontrola (Implementation of National Strategies for Regaining Control over “Orphan Sources”), (Projekt u okviru saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA) Vrijeme trajanja: 2003-2007. Opis: Cilj projekta je smanjiti opasnost od neovlaštene, ili…

HIV

Bio-bihevioralno istraživanje među injekcionim korisnicima droga u pet gradova u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Zenica Bihevioralna i biološka studija nadzora među injekcijskim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini Izvještaj o bihevioralnom i biološkom istraživanju među injekcionim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini PROGRAM UVOĐENJA OPIOIDNE SUPSTITUCIJSKE TERAPIJE U KAZNENO POPRAVNE ZAVODE U FEDERACIJI…