Uticaj aerozagađenja na zdravlje stanovništva i mjere zaštite

Zagađenje zraka je veliki ekološki rizik za zdravlje i procjenjuje se da godišnje uzrokuje oko 2 miliona slučajeva prerane smrti širom svijeta. Gotovo trećina stanovnika evropskih gradova je izložena zagađenost zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske agencije za zaštitu čovjekove okoline (EEA).

Postoji mnoštvo aerozagađivača i bezbroj njihovih kombinacija, ali se ipak izdvajaju neki za koje se zna da nanose najveću štetu ljudskom zdravlju i prirodi. Za najopasnije se smatraju ugljikovodonici, prizemni ozon, ugljen monoksid, azotni dioksid, sumporni dioksid i lebdeće čestice (dim, čađ, prašina). Ugljovodonici (metan, etan, propan, butan i dr.) su sporedni proizvodi industrijskih procesa, a sa stanovišta aerozagađenja najvažniji su oni gasoviti i isparljivi. U atmosferi mogu biti prisutni u velikom broju, a najveći emiteri su uređaji za rashlađivanje i zapaljena guma. Sumpor dioksid je uglavnom proizvod sagorijevanja fosilnih goriva (uglja), a otrovna jedinjenja azota najviše nastaju u energetskim postrojenjima i automobilskim izduvnim gasovima. Ugljen monoksid je jedan od najrasprostranjenijih atmosferskih zagađivača, a njegovi glavni izvori su motorna vozila, sagorijevanje čvrstih, tečnih i gasovitih goriva i industrijski procesi.

Pročitajte više

Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013-2017. godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 65. sjednici, održanoj 23. oktobra 2012. godine usvojila “Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013–2017. godine.“

nacrt-planaRiječ je o dokumentu u čijoj su izradi učestvovali predstavnici federalnih ministarstava obrazovanja i nauke, zdravstva, rada i socijalne politike, te finansija, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Također, tokom izrade dokumenta su obavljene i konsultacije s predstavnicima nevladinog sektora, roditelja i civilnog društva, a prihvaćene su i sugestije predstavnika lokalne zajednice, te profesionalaca koji se bave ranim rastom i razvojem, kao i drugih koji su pokazali interes za unapređenje zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite djece.

Osnovni cilj ovog dokumenta, nastalog međusektorskim integrisanim djelovanjem, jeste podsticanje zajednice na unapređenje ranog rasta i razvoja djece, dok se specifični ciljevi odnose na edukaciju roditelja, djece i žena fertilne dobi, te uspostavljanje saradnje s postojećim lokalnim ustanovama/službama u zajednici sa centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, odgojno-obrazovnim ustanovama, vjerskim zajednicama, ustanovama za zbrinjavanje djece, žena, majki, nevladinim sektorom i drugim.

Pročitajte više

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA, SCHE1

Ispit za polaznike kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, SCHE1 (svi polaznici), održati će se na dan 21. decembar/prosinac 2012. godine sa početkom u 10:00 časova u sali Centra za zdravstveni menadžment, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Titova 9, Sarajevo.

Provjeru znanja će vršiti stručna komisija u sastavu:

  1. Zijad Bešlagić
  2. Amra Živanović
  3. Bahrija Umihanić
  4. Amra Karić
Pročitajte više