Mjere zaštite u slučaju radiološkog incidenta

Šta je ionizirajuće zračenje?

Zračenje je pojava prijenosa energije u obliku fotona (kvanti elektromagnetskog zračenja) ili masenih čestica, a zračenje koje ima dovoljno energije da u međudjelovanju s tvari ionizira tu tvar naziva se ionizirajućim zračenjem. Ionizirajuće zračenje je posljedica promjene stanja materije u mikrosvijetu. To su promjene u energiji ili u sastavu atoma ili atomske jezgre, pri čemu se emitiraju fotoni ili druge čestice. U međudjelovanju s tvari dolazi do izmjene energije i izmjene strukture ozračene tvari. Takve posljedice mogu biti korisne, ali i vrlo štetne. Zračenje je nevidljivo, bez okusa i mirisa. Čovjek svojim osjetilima ne može detektovati zračenje.

Pročitajte više

Mjerenje jonizirajućeg zračenja u zraku

Mjerenja nivoa jonizirajućeg zračenja je u okviru do sada mjerenih prosječnih vrijednosti. Nema povišenog jonizirajućeg zračenja u zraku na teritoriji BiH

Zavod za javno zdravstvo FBiH u okviru programa monitoringa radioaktivnosti okoliša vrši godišnje ispitivanje radioaktivnosti u uzorcima okoliša prema programu odobrenom i finansiranom iz Federalnog ministarstva zdravstva. U okviru programa ispitivanja okoliša je praćenje jonizirajućeg zračenja u zraku preko sistema za rano rano uzbunjivanje u slučaju radiološke nesreće, odnosno detekcije povišenog jonizirajućeg zračenja u zraku na teritoriji BiH. Sistem je instaliran 2004. godine, u okviru projekta sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), BOH002 „Monitoring radioaktivnosti okoliša”.

Pročitajte više

Aktivnosti gripe u Federaciji BiH, 2010/2011

Raspoloživi podaci pokazuju da je trend aktivnosti gripe u FBiH, u zadnje tri sedmice, nepromjenjiv. U šestoj sedmici 2011. godine, prijavljeno  je 6600 oboljelih sa simptomima gripe. Kumulativni broj za period od 01.11.2010. do 7.2.2011 iznosi 36221 oboljelih.

U ukupnoj strukturi oboljelih dominira dobna skupina 0-6 godina (27,89%), 25-49 godina (21,58%) i 7-14 godina (20,31%). U  razdoblju 5.1.- 6.2.2011. godine, u pet bolničkih/kliničkih centara, ukupno je hospitalizirano 374 oboljelih od gripe od kojih je dvanaestoro umrlo (kod njih devetoro je laboratorijski potvrđena infekcija A(H1N1)09, kod jednog infekcija virusom gripe A bez subtipizacije), medijan 55 godine.

Pročitajte više

Aktivnost gripe u Federaciji BiH, 2010/2011

Raspoloživi podaci nadzora nad gripom pokazuju dalje održavanje aktivnosti gripe u FBiH.

U petoj sedmici 2011. godine, prijavljeno  je 6389 oboljelih sa simptomima gripe što je neznatan porast u odnosu na predhodni tjedan.

Kumulativni broj za period od 01.11.2010. do 7.2.2011 iznosi 29621 oboljelih.

Pročitajte više

Reagiranje

Zavod za javno zdravstvo kao institucija koja planira i vrsi centralnu distribuciju cjepiva, nadzor i evaluaciju provodjenja Programa obvezne imunizacije u Federaciji BiH, izražava duboku zabrinutost zbog nedavne tvrdnje koje su prenijeli mediji u svezi sa otvorenim pismom međunarodnog eksperta,  o sigurnosti vakcina, ranije korištenih u Bosni i Hercegovini, a koje su navodno uzrok nastanka poremećaja u neurološkom razvoju djece. Te tvrdnje nisu zasnovane na dokazima i potpuno su neosnovane.

Pročitajte više