ODLAGALIŠTE ŠLJAKE GORAŽDE

Odlagalište šljake, iz bivše kemijske industrije AZOT u Goraždu, je konrtolirano na prisustvo izvora jonizirajućih zračenja i tragova kontaminacije istim 2009.g. Ispitivanje su vršili djelatnici Centra za zaštitu od zračenja, uz prisustvo državnog inspektora za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, kantonalnog poljoprivrednog inspektora i kantonalnog ekološkog inspektora.

Prilikom mjerenja, ustanovljeno je, da brzina doze ne prelazi vrijednosti 0,11µSv/h (broj raspada u jedinici  vremena je bio 0), što predstavlja pozadinsko zračenje.

To  ukazuje da ne postoji prisustvo izvora jonizirajućeg zračenja  niti tragovi kontaminacije istim.

Pročitajte više

PREZENTACIJA REZULTATA „ISTRAŽIVANJE VIŠESTRUKIH POKAZATELJA, 2011-2012.“

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH predstavio je 14.03. 2013. godine rezultate “Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS 4) u Federaciji BiH 2011-2012”. Ovo istraživanje predstavlja važan izvor podataka i informacija o stanju i položaju  djece uzrasta do pet godina,  te žena i muškaraca starosti 15-49 godina.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku čija je svrha obezbijediti veliki  broj pokazatelja o stanju djece, žena i muškaraca, kao i uslova u kojima žive domaćinstva na nivou BiH, na nivou oba entiteta , te za gradska i seoska (ostala) područja.

Pročitajte više

Licence za obavljanje djelatnosti tehničkog servisa za zaštitu od zračenja

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je licenciran za obavljanje djelatnosti tehničkog servisa za zaštitu od zračenja. Licence broj : 4-271-101/11  i  4-271-257/12,  su izdate od Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost  BiH.

Pročitajte više

Završena prva faza projekta „POSTUPNO POVEĆANJE UNIVERZALNOG PRISTUPA ZA POPULACIJE NAJVIŠE IZLOŽENE RIZIKU HIV/AIDS U BOSNI I HERCEGOVINI“, PODRŽANOG SREDSTVIMA GFATM

ppu-1

Na temelju „Strategije prevencije i borbe protiv HIV/AIDS-a u BiH za period od 2004.-2009. godine, koju je izradio Savjetodavni odbor za borbu protiv HIV/AIDS-a za BiH imenovan od strane Vijeća ministara, a Vijeće ministara usvojilo 2004. godine, omogućena je aplikacija za korištenje sredstava Globalnog fonda za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM ). Prva sredstva BiH je iskoristila već kroz tzv. Rundu 5, a u Rundi 9, BiH je također dobila podršku od GFATM za provedbu petogodišnjeg Programa,koji je započeo sa I Fazom  projekta u 02. mjesecu 2011. godine. I faza trajala je do 30.11. 2012.godine, od kada traje period ekstenzije, koji bi se od 01.04.2013.godine trebao nastaviti II fazom projekta u trajanju od tri godine.

Pročitajte više