Informacija o epidemiji parotitisa (zaušnjaka)

Sukladno članku 6. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  (Sl.n. FBiH br. 29/05), na temelju stručnog mišljenja Zavoda za javno zdravstvo FBiH o višestrukom porastu broja oboljelih od parotitisa u tri kantona (SB, Z-D, SA) u prva tri mjeseca ove godine, proglašena je  epidemija.

U razdoblju od konca 12. mjeseca 2010.godine do sredine trećeg mjeseca 2011.godine, u FBiH je registriran višestruki porast broja oboljelih od parotitisa u odnosu na prethodno petogodišnje razdoblje (v. grafikon).

Pročitajte više

Svjetski dan voda, 22.03.2011. – „Voda za gradove“

Obilježavanje Svjetskog dana voda je inicijativa koja je potaknuta na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju održanoj u Rio de Žaneiru 1992. godine. Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 22. mart kao Svjetski dan voda, koji se ove godine obilježava na temu „Voda za gradove“. Cilj ovogodišnjeg Svjetskog dana voda  je da se fokus međunarodne pažnje usmjeri na efekte koje proizvodi brzi rast populacije i urbanizacija.

Pročitajte više

Mjere zaštite u slučaju radiološkog incidenta

Šta je ionizirajuće zračenje?

Zračenje je pojava prijenosa energije u obliku fotona (kvanti elektromagnetskog zračenja) ili masenih čestica, a zračenje koje ima dovoljno energije da u međudjelovanju s tvari ionizira tu tvar naziva se ionizirajućim zračenjem. Ionizirajuće zračenje je posljedica promjene stanja materije u mikrosvijetu. To su promjene u energiji ili u sastavu atoma ili atomske jezgre, pri čemu se emitiraju fotoni ili druge čestice. U međudjelovanju s tvari dolazi do izmjene energije i izmjene strukture ozračene tvari. Takve posljedice mogu biti korisne, ali i vrlo štetne. Zračenje je nevidljivo, bez okusa i mirisa. Čovjek svojim osjetilima ne može detektovati zračenje.

Pročitajte više

Mjerenje jonizirajućeg zračenja u zraku

Mjerenja nivoa jonizirajućeg zračenja je u okviru do sada mjerenih prosječnih vrijednosti. Nema povišenog jonizirajućeg zračenja u zraku na teritoriji BiH

Zavod za javno zdravstvo FBiH u okviru programa monitoringa radioaktivnosti okoliša vrši godišnje ispitivanje radioaktivnosti u uzorcima okoliša prema programu odobrenom i finansiranom iz Federalnog ministarstva zdravstva. U okviru programa ispitivanja okoliša je praćenje jonizirajućeg zračenja u zraku preko sistema za rano rano uzbunjivanje u slučaju radiološke nesreće, odnosno detekcije povišenog jonizirajućeg zračenja u zraku na teritoriji BiH. Sistem je instaliran 2004. godine, u okviru projekta sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), BOH002 „Monitoring radioaktivnosti okoliša”.

Pročitajte više

Aktivnosti gripe u Federaciji BiH, 2010/2011

Raspoloživi podaci pokazuju da je trend aktivnosti gripe u FBiH, u zadnje tri sedmice, nepromjenjiv. U šestoj sedmici 2011. godine, prijavljeno  je 6600 oboljelih sa simptomima gripe. Kumulativni broj za period od 01.11.2010. do 7.2.2011 iznosi 36221 oboljelih.

U ukupnoj strukturi oboljelih dominira dobna skupina 0-6 godina (27,89%), 25-49 godina (21,58%) i 7-14 godina (20,31%). U  razdoblju 5.1.- 6.2.2011. godine, u pet bolničkih/kliničkih centara, ukupno je hospitalizirano 374 oboljelih od gripe od kojih je dvanaestoro umrlo (kod njih devetoro je laboratorijski potvrđena infekcija A(H1N1)09, kod jednog infekcija virusom gripe A bez subtipizacije), medijan 55 godine.

Pročitajte više