Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan voda, 22.03.2011. – „Voda za gradove“

1,194

Obilježavanje Svjetskog dana voda je inicijativa koja je potaknuta na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju održanoj u Rio de Žaneiru 1992. godine. Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 22. mart kao Svjetski dan voda, koji se ove godine obilježava na temu „Voda za gradove“. Cilj ovogodišnjeg Svjetskog dana voda  je da se fokus međunarodne pažnje usmjeri na efekte koje proizvodi brzi rast populacije i urbanizacija.

Korištenje vode u gradovima vrši veliki pritisak na slatkovodne resurse. Ubrzani i veliki porast stanovništva na Zemlji, a samim tim i potrebe za pitkom vodom, odlučujući su faktor za univerzalnu brigu za očuvanje voda. Veći broj svjetske populacije, 3.3 milijarde, živi u gradovima. Gradska naselja nastavljaju i dalje da rastu – 38% rasta predstavlja širenje predgrađa, dok se gradska populacija širi brže nego što se infrastruktura gradova može tome prilagoditi. Prema UN izvorima, oko 1.1 milijarda svjetskog stanovništva ovisi o nesigurnim izvorima vode za piće. Voda za piće je neophodna za ljudski život, zdravlje i ukupnu dobrobit, tj. za smanjenje siromaštva i gladi. U gradovima siromašnih zemalja gdje je opskrba vodom nedovoljna, kao npr. u Bombaju ili u Delhiju, događa se veliko proturječje: najsiromašniji dio stanovništva nema dovoljno vode i prisiljen ju je kupovati od privatnih prodavača, po daleko većoj cijeni nego što košta voda iz slavine.

Dobro upravljanje vodom u gradovima mora osigurati pristup higijenski ispravnoj vodi, promovirati ekonomično korištenje vode, osigurati dobre sanitarne usluge i nadzirati zagađenje, kako površinskih, tako i podzemnih voda. Podzemne vode koje se široko koriste za potrebe vodosnabdijevanja, ugrožavaju otpadne vode iz industrije i naselja koje se bez prečiščavanja izlivaju u vodotoke. Neadekvatno odlaganje čvrstog otpada, naročito opasnog (industrijski i medicinski), takođe predstavlja opasnost za  podzemne i površinske vode, a samim tim i za zdravlje stanovništva.

Prema „Istraživanju višestrukih pokazatelja – MICS 2006.“ u Bosni i Hercegovini 98.7% stanovnika koristi poboljšane izvore vode za piće, od toga 99.4% u gradskim i 98.4% u seoskim sredinama. Sanitarni način uklanjanja fekalnih materija ima 93% domaćinstava, pri čemu 99% u gradskim sredinama i 90% u seoskim sredinama. Na području Federacije BiH, naročito su zagađene rijeke Željeznica, Miljacka, Krivaja, Zujevina, Jala i rijeka Bosna, kao i sve rijeke nizvodno od većih gradova i naselja, budući da se otpadne vode ispuštaju u vodotoke uglavnom bez ikakvog prečišćavanja. Korita rijeka su veoma često i mjesta za odlaganje čvrstog otpada, što dodatno utiče na zagađenje. Većina deponija na području Federacije BiH ne zadovoljava higijenske standarde, što predstavlja opasnost od pojave i širenja zaraznih bolesti. Evropske zahtjeve za sanitarne deponije djelimično zadovoljavaju deponije u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Bosanskoj Krupi.

Problem zaštite voda od zagađivača javlja se kao sastavni dio ukupne problematike zaštite i očuvanja životne sredine. Zaštita voda ima široku i kompleksnu problematiku, kao i interdisciplinarni karakter u postavljanju i rješavanju konkretnih zadataka. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je odgovor na izazove gradova koji se šire, sa ciljem da se podstaknu vlade, organizacije, zajednice i individualci da se aktivno uključe u problem upravljanja vodom u gradovima.

U cilju očuvanja resursa i kvaliteta vode za piće, kao i unaprijeđenja sanitacije u gradovima neophodno je poduzeti sljedeće prioritetne mjere:

  • legislativu iz oblasti voda usaglasiti sa EU i striktno provoditi (Protokol o vodi i zdravlju – obavezujući međudržavni dogovor zemalja evropske regije);
  • za sva naselja izgraditi postrojenja za prečišćavanje komunalnih voda;
  • industrijske vode predtretmanom dovesti do nivoa da se mogu upustiti u gradsku kanalizaciju ili prirodni recipijent;
  • urediti deponije čvrstog otpada prema Evropskim zahtjevima za sanitarne deponije.

S obzirom na stanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i stanja zagađenosti voda uopšte, veoma je važno da šira i stručna javnost shvate svu ozbiljnost problema i neophodnost zaštite ukupne čovjekove okoline, a posebno vode kao najvažnijeg faktora održivog razvoja.