Press "Enter" to skip to content

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV HIV/AIDS-a, 1.12. 2013.

1,381

aidsOd 1986. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze HIV-om u BiH, do konca novembra/studeni 2013.godine u BiH je registrirano 245 osoba sa HIV infekcijom od kojih je 126 razvilo AIDS. Dominatni put prijenosa je seksualni, od čega heteroseksualni 51,4%, homo/biseksualni 29,4 %, dok je u 8,9 % slučajeva put prijenosa je injekcijsko korištenje droge.

Posljednjih 5 godina , u BiH se godišnje registrira prosječno 16 osoba sa HIV-om, što BiH svrstava u zemlje s niskom razinom učestalosti HIV infekcije.

Grafikon 1. HIV/AIDS slučajevi u vrijeme dijagnosticiranja HIV infekcije, po dobi i spolu

aids-graph

Prema dobi u kojoj im je dijagnosticirana HIV infekcija, najveći udio registriranih pripadaju dobnoj skupini od 20-29 godina (/33.7%). Prosječna dob oboljelih je 35,8 godina (raspon od 4-66g).

Za 50% oboljelih pretpostavljeni izvor zaražavanja je izvan BiH.

Grafikon 2. Kretanje Broja novootkrivenih slučajeva HIV infekcije, AIDS-a i umrlih od HIV/AIDS-a u F/BiH po godinama razdoblja od1992. do XI/ 2013.godine

aids-graph2

Od ukupnog broja do sada registriranih, 39,2 % ih momentu prijavljivanja već bilo u stadiju AIDS-a, mada zadnjih godina, zahvaljujući boljem nadzoru i dostupnom dobrovoljnom, povjerljivom i besplatnom testiranju kroz DPST centre, raste broj osoba sa ranije dijagnosticiranom HIV infekcijom.

Prema ažuriranim podacima HIV/AIDS Registra, trenutno 91 osoba koja živi sa HIV-om u FBiH je pod nadzorom zdravstvenih službi, a njih 59 prima lijekove -antiretroviralnu terapiju (ART).

Bosna i Hercegovina , iako zemlja sa malim brojem registriranih osoba koje žive sa HIV-om, s obzirom na brojne faktore rizika koji mogu dovesti do porasta broja zaraženih/oboljelih, ne može si dopustiti da joj HIV/AIDS bude tabu tema. Državni odgovor na HIV epidemiju mora biti primjereno dizajniran u skladu s realno procijenjenom stopom epidemije u državi i regiji što je zacrtano usvojenom BiH strategijom („ Odgovor na HIV i AIDS u BiH, Strategija 2010-2015) gdje je dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV posebno istaknuto kao bitna komponenta u oblasti prevencije i kontrole HIV/AIDS-a.

Zahvaljujući Nacionalnom programu borbe protiv HIV/AIDS-a, i potpori Globalnog Fonda za borbu protiv tuberkuloze, HIV/AIDS-a i malarije ( GFTAM), zacrtani ciljevi, sa stopama HIV-a manjim od 1% u općoj populaciji i manjim od 5% u bilo kojoj grupi pod povećanim rizikom, uspješno se realiziraju.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a 1. decembar/prosinac je međunarodni dan kada se okupljaju ljudi iz cijelog svijeta s namjerom podizanja svijesti o HIV / AIDS-u i pokazujući solidarnosti sa oboljelima, onima koji su pod rizikom da obole, dajući time značaj ovoj pandemijskoj bolesti. Dan je prilika za poticanje na prevenciju i liječenje kao i promociju rezultata vezanih za napredak u prevenciju HIV / AIDS, liječenju i njezi širom svijeta.

Danas , u svijetu sa HIV-om živi 35,3 miliona ljudi, oboljelih adolescenata je 21.5 miliona, 9,7 miliona osoba u srednje i nisko razvijenim zemljama prima antiretroviralnu terapiju. Na žalost ,neoprezno, neodgovorno ponašanje i neznanje u adolescenata ima neposredne, ali i dugoročne posljedice. Rizični čimbenici koji doprinose razvoju posljedica su rani početak seksualnog života, ne korištenje kondoma kao mehaničke barijere u zaštiti od spolno prenosivih infekcija I mladenačkih neželjenih trudnoća kao i veći broj partnera.

Prema rezultatima Istraživanja (Potencijalni korisnici DPST centara – Centri za dobrovoljno savjetovanje i testiranje koja su proveli Zavod za javno zdravstvo FBiH i Institut za javno zdravstvo RS iz 2012. godine među studentskom populacijom u BiH na ukupnom uzorku od 3.677 ispitanika, njih 53,1% je imalo seksualno iskustvo. Prosječna dob prvog seksualnog odnosa je 17,7 godina (od svih ispitanika sa seksualnim iskustvom, njih 4,2% je prvi seksualni odnos imalo u dobi ispod 15 godina!).

Statistički značajno više studenata dobi 20 i više godina je imalo seksualne odnose u odnosu na one dobi 19 godina i mlađe. U Federaciji BiH, 66,5% ispitanika navodi da su koristili kondom pri prvom seksualnom odnosu, (muškarci 66,3%, a djevojke 66,7%).Prosječna dob stupanja u prvi spolni odnos , za oba spola je 18 godina.

Zavod za javno zdravstvo FBiH će u nedjelju 01. 12. 2013. godine povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, ispred BBI Centra u Sarajevu zajedno sa nevladinom organizacijom APOAH- (Asocijacija za podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om prezentirati javne poruke, informacije, rezultate istraživanja i promotivni materijal s ciljem upoznavanja građana sa rizicima i načinima prevencije.