Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan bez duhanskog dima 2017.

0

cigaraeta-dim„Duhan – prijetnja razvoju“

Svake godine, širom svijeta 31.05. se obilježava kao Svjetski dan bez duhanskog dima. Ovo je međunarodno značajan datum, kada sve zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) mobiliziraju sve relevatne ustanove u vladinom i nevladinom sektoru, sa ciljem podizanja javne svijesti o značaju intervencija usmjerenih na prevenciju pušenja kao vodeće bolesti ovisnosti, te jačanja dostupnosti programa odvikavanja i prestanka pušenja. Kako potrošnja duhana ima zdravstvene, socijalne i ekonomske posljedice na razvoj cijele zajednice, SZO i partnerske međunarodne organizacije su ujedinjeni u naporima efikasnih internacionalnih mehanizama kontrole duhana.

Ove godine pod sloganom “Duhan – prijetnja razvoju” SZO poziva zemlje članice na inteziviranje intersektorijalnih mjera kontrole duhana. Kroz poruke : „Duhan je prijetnja svima nama“, „Recimo NE pušenju“ i „Zaštitimo zdravlje, smanjimo siromaštvo i promovirajmo razvoj“ pozivaju se svi relevantni, sektori, ustanove, organizacije i pojedinci u jedinstveni front zaštite zdravlja stanovništva i razvoja zajednice od posljedica konzumacije duhanskih proizvoda.

Ciljevi aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana bez duhanskog dima

• Rasvjetljavanje povezanosti između konzumacije duhanskih proizvoda, mjera kontrole duhana i održivog razvoja zajednice.
• Motiviranje zemalja za uključenje mjera kontrole duhana u njihove nacionalne akcione planove Ciljeva održivog razvoja 2030
• Podrška zemljama članicama i civilnom društvu u provedbi jačih nacionalnih mehanizama kontrole duhana u borbi protiv uplitanja duhanske industrije u političke procese
• Jačanje učešća većeg broja sektora, ustanova i pojedinaca u nacionalnim, regionalnim i globalnim naporima usmjerenim na razvoj strategija, akcionih planoca i ciljeva koji u svojim prioritetima obuhvataju i aktivnosti kontrole duhana.
• Pružanje mogućnosti da i pojednci mogu doprinjeti stvaranju održivog svijeta bez duhanskog dima, kroz prevenciju početka pušenja ili putem odluke o prestanku pušenja .

Kontrola duhana podržava zdravlje i razvoj zajednice

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) poziva zemlje članice da ojačaju svoje aktivnosti u oblasti kontrole duhana kao dio njihovog odgovora na sadržaj Ciljeva održivog razvoja 2030.
Provedbom intervencija kontrole duhana sve zemlje članice imaju više koristi, kako od zaštite zdravlja stanovništva od štetnih posljedica duhana po zdravlje, do reduciranja finansijskih gubitaka za ekonomije zemalja . Osnovna svrha 17 UN Ciljeva održivog razvoja je da se osigura da nijedna zemlja ne zaostaje za drugima u razvoju.
Intervencije kontrole duhana su sadržane u konceptu Ciljeva održivog razvoja kao jedan od najvažnijih instrumenta za postizanje cilja 3.4 a koji se odnosi na reduciranje za trećinu prijevremenih smrti od nezaraznih oboljenja uključujući bolesti srca i krvnih sudova, rak i hronična obstruktivne bolesti pluća do 2030 god.
Jačanje implementacije Okvirne Konvencije o kontroli duhana SZO u svim zemljama članicama predstavlja dodatni cilj koji treba da ostvare vlade u postizanju efikasnjih mehanizama održivog razvoja.

Kontrola duhana pomaže postizanju drugih globalnih ciljeva

Pored toga što sveobuhvatni mehanizmi kontrole duhana direktno utiču na spašavanje života i reduciranje nejednakosti u zdravlju, doprinose i smanjenju štetnih utjecaja uzgoja, proizvodnje i prometa duhana po okoliš.
Kontrola duhana utiče na smanjenje siromaštva, eliminaciji gladi, promoviranju održivog poljoprivrednog i ekonomskog razvoja i reduciranju posljedica klimatskih promjena. Povećanje poreza na duhanske proizvode može poslužiti za finansiranje univerzalnog zdravstvenog osiguranja i drugih vladinih razvojnih programa.
Za provedbu intervencija kontrole duhana, nije samo odgovorna vlada, nego i pojedinci koji mogu da doprinesu naporima kontrole duhana na individualnom nivou stvarajući održivi svijet bez duhanskog dima, neki tako da nikada ne počnu pušti a oni koji puše da prestanu sa pušenjem i obrate se za stručnu pomoć, te na taj način da mogu da zaštite ne samo svoje zdravlje, nego i zdravlje svoje djece, obitelji i prijatelja od posljedica pasivnog pušenja. Novac za kupovinu duhanskih proizvoda može biti upotrebljen za mnogo potrebnije svrhe kao što su zdrava hrana, troškovi zdravstvene zaštite i obrazovanje.

Neke činjenice o duhanu, kontroli duhana i ciljevima razvoja

• Svake godine, oko 6 miliona ljudi umire od posljedica pušenja, sa procjenama da ukoliko se ne poduzmu efikasne mjere kontrole duhana, ovaj broj će se povećati na 8 miliona do 2030 god.
• Potrošnja duhana predstvalja prijetnju za svaku osobu, bez obzora na spol, godine, rasu, kulturu i obrazovanje. Pušenje donosi patnju, bolesti i smrt, pogađajući podjednako i pojedince, obitelji i ekonomije zemalja.
• Potrošnja duhanskih proizvoda uzrokuje velike troškove za ekonomiju zemalja putem porasta troškova zdravstvene zaštite i smanjenja produktivnosti. Pušenjem se povećavaju nejednakosti u zdravlju i još više produbljuje siromaštvo, jer najsiromašnije skupine stanovništva kupovinom duhanskih proizvoda raspolažu sa manje sredstva za ishranu, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Oko 80% prijevremenih smrti uzrokovanih pušenjem javlja se u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama, koje se zbog toga suočavaju sa izazovima u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.
• Uzgoj duhana zahtjeva velike količine pesticida i đubriva, koji mogu biti toksični i zagađivači sigurnog vodosnadjevanja. Svake godine, uzgajivači duhana koriste 4.3 miliona hektara zemlje, što za posljedicu ima gubitak zelenih površina za 2-4%. Proizvođači duhanskih proizvoda stvaraju preko 2 miliona tona čvrstog otpada.

• Okvirna Konvencija o kontroli duhana SZO je međunarodni okvir za intervencije kotrole duhana u zemljama članicama. Ovja međunarodni dokument je potpisalo i usvojilo 180 zemalja (179 zemalja članica SZO i Europska Unija). Zahvaljujući ovom dokumentu, preko polovine zemalja svijeta na koje otpada skoro 40% svjetske populacije (oko 2.8 milijardi ljudi), je implementiralo barem jednu od najefikasnijih mjera kontrole duhana sadržanih u Okvirnoj Konvenciji o kontroli duhana. Narastajući btoj zemalja koje provode intervencije kontrole duhana predstvaljaju odbranu od uticaja duhanske industrije u politike i odluke vlada iz oblasti kontrole duhana. Analize pokazuju da povećanje poreza na duhanske proizvode za samo 1 USA $ na globalnom planu donosi prihode od 190 milijardi USA $ koji se može iskoristiti u razvojne svrhe. Visoke porezne stope na duhanske proizvode doprinose povećanju priliva finansijskih sredstava u budžete država, reduciranju potražnje za duhanskim proizvodima i motivaciju pušača da počnu razmišljati o prestanku pušenja kao izboru za svoje zdravlje i kvalitet života.

Raširenost pušenja kao bolesti ovisnosti u stanovništvu u Federaciji BiH

Po rezultatima MICS4 istraživanja u Federaciji BiH iz 2011 god, rađenog na starosnim skupinama 15-49 godina, bilježi se 33,4% žena stalnih pušača u urbanim područjima i 24,9% žena u ruralnim sredinama, kao i 45% muškaraca stalnih pušača u urbanim i 41,1% muškaraca u ruralnim sredinama. (Izvor : MICS4, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 2011, www.zzjzfbih.ba ).

Po podacima Studije o stanju zdravlja stanovništva Federacije BiH iz 2012. godine bilježi se 44,1% stanovnika u starosnoj skupini 18 do 65 godina, od čega 56,3% muškaraca, a 31,6% žena. ( Izvor : Studija o stanju zdravlja stanovništva u Federaciji BiH 2012, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, www.zzjzfbih.ba )
Prema rezultatima Globalnog istraživanja pušenja kod mladih (GYTS), koje je 2013 god. na uzorku školske djece starosnih skupina 13-15 godina, proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, bilježi se 12.7% trenutnih pušača od čega 15.5% dječaka i 9.7% djevojčica. Izvor : Globalno istraživanje pušenja kod školske djece u Federaciji BiH GYTS, 2013, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 2013)

Pušenje i vodeći uzroci smrtnosti stanovništva Federacije BiH

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, posljednjih godina u vodećim uzrocima smrti stanovništva Federacije BiH dominiraju oboljenja koja se između ostalih faktora rizika povezuju sa pušenjem. Tako u 2015. godini, 53,8% vodećih uzroka smrtnosti stanovništva Federacije BiH predstavljaju kardiovaskularne bolesti (stopa 500,0/100.000 st.) i 21,0% maligne neoplazme (stopa 194,9/100.000 st.) što predstavlja gotovo ¾ svih uzroka smrti.
Među vodećim uzrocima smrti iz grupe kardiovaskulranih oboljenja, bilježi se trend stalnog rasta i to posebno moždani udar ( stopa 93,4/100.000), akutni infarkt miokarda (stopa 89,5/100.000 st.) i esencijalna hipertenzija (stopa 45,2/100.000st.). U 2015. godini muškarci su najčešće umirali od akutnog infarkta miokarda (stopa 104,3/100.000), potom od moždanog udara (stopa 80,9/100.000 st.), slijedi srčani zastoj (stopa 65,4/100.000 st.), kardiomiopatija (52,8/100.000 st.) i hipertenzija (35,1/100.000 st.). Žene su najčešće umirale od moždanog udara (stopa 105,8/100.000 st.), potom od akutnog infarkta miokarda (stopa 75,0/100.000 st.), slijedi kardiomiopatija (stopa 75,1/100.000 st.), potom srčanI zastoj (stopa 74,1/100.000 st.), i esencijalna hipertenzija (stopa 55,1/100.000 st.).

Kontrola duhana u Federaciji BiH

Dokument Okvirne Konvencije o kontroli duhana SZO je 2009 god. ratificiran od strane Parlamentarne skuštine BiH, čime je nametnuta potreba za harmonizacijom entitetskih zakona i starteških dokumenta iz oblasti kontrole duhana sa ovim značajnim međunarodnim dokumentom.
U Federaciji BiH iz oblasti kontrole duhana na snazi su sljedeći zakoni :Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina, “Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11i Pravilnik o označavanju pakovanja duhanskih prerađevina, „Službene novine Federacije BiH“, broj 57/11.
U periodu 2016/2017 god. u sklopu “ Projekta za smanjenje faktora rizika za zdravlja u BiH” koji podržava Vlada Švicarske i Švicarska razvojna agencija preko ureda Svjetske banke (WB) u BiH, od strane Federalnog ministarstva zdravstva inicirana je izrada dokumenata novog Zakona i Strategije kontrole duhana u Federaciji BiH. Dokumenti nacrta Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i Strategije kontrole duhana pripremljeni su od strane intersektorijalnih radnih skupina sa prestavnicima relevantnih sektora i ustanova, kao i predstavnika nevladinog sektora.

Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH usvojen je od strane Vlade Federacije BiH i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i trenutno je u daljoj proceduri prema Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Ovim Zakonom uređuju se mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihovog reklamiranja, promocije i sponzoriranja, sprečavanje pristupa i prodaje duhanskim proizvoda maloljetnim licima, te osnivanje Federalne komisije za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Zakonom se, također, regulira i sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obavezne oznake na pakovanjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere i nadzor nad provođenjem zakona.Zakon se donosi u cilju reguliranja kontrole i ograničene upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a radi zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva.