Press "Enter" to skip to content

Svjetska sedmica/tjedan dojenja 2015

0

Obilježavanje Svjetske sedmice/tjedna dojenja 2015
Dojenje i posao – učinimo to mogućim!

IzrezakSvjetska sedmica dojenja, kojoj je posvećena prva sedmica avgusta ili oktobra, ovisno o odabiru zemalja, obilježava se s ciljem da se potakne koncentrirana globalna akcija potpore ženama da doje svoje bebe. U 2015. godini, sedmica dojenja se provodi pod sloganom „Dojenje i posao: učinimo to mogućim!“. Ova tema je izabrana jer je nizom zvaničnih međunarodnih i domaćih dokumenata prepoznata potreba da se i zaposlenim ženama omogući da doje.
Podsjetimo se najvažnijih: Innocenti Deklaracija donesena je na SZO/UNICEF-ovom sastanku donosioca politika za globalnu podršku dojenju (Italija 1990) koja u jednom od svoja četiri operativna cilja navodi potrebu “.. osnaženja legislative vezane za zaštitu materinstva i zaštitu prava zaposlenih žena”, te SZO Globalne strategije o dojenačkoj ishrani i ishrani male djece iz 2002 godine, na čiju su se implementaciju zvanično obavezale vlade zemalja, među kojima je i naša zemlja. Strategija među visoko prioritetnim aktivnostima navodi potrebu “… usvajanja i monitoringa implementacije politika vezanih za porodiljsko odsustvo koje će biti u saglasnosti sa ILO konvencijom i preporukama o zaštiti materinstva”.
Na žalost, izvještaji monitoringa aktivnosti koji se odnose na usvajanje i primjenu legislative vezane za zaštitu materinstva govore da je širom svijeta situacija još uvijek nezadovoljavajuća. Čak i u zemljama u kojima imaju primjerenu legislativu, njena primjena, pogotovo u neformalnom sektoru, predstavlja problem.
Stoga je ovogodišnja kampanja posvećena aktivnostima kojima bi se svi relevantni sektori stimulisali da pruže podršku zaposlenim ženama da doje. Ciljevi ovogodišnje kampanje su:
– podržati aktivnosti kojima bi se poslodavci prilagodili potrebama porodica/roditelja/djeteta i majki i tako omogućili da zaposlene žene nastave sa dojenjem
– informirati i podići svijest o pravima vezanim za zaštitu materinstva i potrebi jačanja primjene zakona vezanih za porodiljsko odsustvo
– implementirati prakse koje omogućuju ženama zaposlenim u neslužbenom sektoru da doje
– uključiti ciljne skupine kao što su sindikati, organizacije za zaštitu prava radnika, ženske udruge i organizacije mladih, u aktivnosti kojima bi se zaštitila prava žena da doje na radnom mjestu.
U skladu sa navedenim ciljem ovogodišnje kampanje veznim za informiranje o pravima, podsjećamo na prava iz postojeće legislative (Zakon o radu, Sl. novine F BiH br.62/15) vezane za porodiljsko odsustvo:
– Poslodavac ne može odbiti za zaposli ženu koja je trudna, niti može za vrijeme trudnoće, korištenja porođajnog odsustva, zatim za vrijeme korištenja prava da radi polovinu radnog vremena najmanje do jedne godine života djeteta nakon isteka porođajnog odsustva za blizance, a za treće i svako sljedeće dijete do navršene druge godine života, otkazati ženi ugovor o radu (ovo pravo može koristiti otac djeteta ako žena za to vrijeme radi u punom radnom odnosu) ili za vrijeme dok jedan od roditelja koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena do tri godine života djeteta nakon isteka godine dana života djeteta, ako je djetetu potrebna pojačana briga i njega prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove

– Poslodavac je dužan ženu za vrijeme trudnoće, odnosno za vrijeme dojenja djeteta rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja koje je utvrdio ovlašteni ljekar, a što ne može imati za posljedicu smanjenje plaće. Ako poslodavac ne može da osigura raspoređivanje žene, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu

– Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno

– Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 28 dana prije očekivanog datuma porođaja

– Žena može koristiti kraće porođajno odsustvo, ali ne kraće od 42 dana poslije porođaja. Nakon 42 dana od dana porođaja otac djeteta može korirstiti pravo na porođajno odsustvo ako se roditelji tako dogovore

– Otac djeteta može koristiti pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga ne može koristiti porođajno odsustvo.

– Žena koja doji dijete, a koja nakon korištenja porođajnog odsustva radi puno radno vrijeme, ima pravo da odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju od po jedan sat vremena radi dojenja, do navršene jedne godine života djeteta, a vrijeme odsustva sa posla zbog dojenja djeteta računa se u puno radno vrijeme

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je, u saradnji sa pratnerskim organizacijama Zavodom za javno zdravstvo KS i Udruženjem za unapređenje dojenja – IBFAN, u sklopu aktivnosti obilježavanja ovogodišnje Sedmice dojenja, u četvrtak 01. 10. 2015 god. u terminu od 12-14 sati ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu, organizira i promotivnu akciju podjele materijala našim sugrađanima, te zajedničko obraćanje sredstvima medija. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se pridruže kampanji i doprinesu afirmaciji dojenja. Podržimo i zaposlene majke da doje!