Press "Enter" to skip to content

Studija o stanju zdravlja odrasloga stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. godine

Kako su se posljednjih decenija u Federaciji BiH bilježile značajne demografske, socio-ekonomske i kulturološke promjene koje utiču na zdravlje stanovništva, u cilju poduzimanja odgovarajućih aktivnosti i mjera za njegovo očuvanje i unapređenje, od izuzetnog značaja je dobijanje ažuriranih pokazatelja o prisustvu faktora rizika i vodećim zdravstvenim problemima među stanovništvom.

Kako bi se postojeće političke i strateške odrednice unutar zdravstvenog sistema unaprijedile ili donijele nove strategije i programi zdravstvene zaštite s ciljem napređenja zdravstvenog stanja stanovništva, neophodno je praćenje trendova faktora rizika po zdravlje, obolijevanja, korištenja zdravstvene zaštite i drugih pokazatelja, za što je potrebno ponavljati istraživanja u određenim vremenskim intervalima. Posljednje populaciono istraživanje vezano za ocjenu faktora rizika i zdravstvenog stanja kod odraslog stanovništva u Federaciji BiH proveo je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 2002. godine.

S tim u vezi, istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva, korištenja zdravstvenih usluga i zdravstvenih potreba provedeno 2012. god. ima za cilj definiranje prioriteta za donošenje novih strategija i programa zdravstvene zaštite, kreiranje preventivno-promotivnih programa u zdravstvenom i drugim sektorima, te u konačnici očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.

Poseban značaj ovog istraživanja je što predstavlja podršku jačanju institucionalnih kapaciteta Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za planiranje i implementaciju populacionog istraživanja, obradu, analizu, komparaciju i interpretaciju podataka u skladu sa državnim i internacionalnim odabranim indikatorima, kao i podršku za formulaciju sektorske politike i usmjeravanje prioriteta u reformskim procesima u zdravstvenom sektoru.

Prema ugovoru potpisanom sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je angažiran kao konsultantska ustanova za provođenje “Follow up istraživanja zdravstenog stanja stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (FBiH). Tehnička podrška je dio Projekta za unapređenje zdravstvenog sektora (HSEP) koji finansira Svjetska Banka (SB).