Služba za opće i pravne poslove

Voditelj Službe: Dijana Kežić, dipl.iur.

E-mail: d.kezic@zzjzfbih.ba

Služba za pravne i opšte poslove obavlja sljedeće poslove:

 • kontinuirano praćenje propisa iz oblasti zdravstva i djelatnosti Zavoda, iniciranje ili sudjelovanje u pokretanju postupka za izmjene i dopune postojećih ili prijedloga novih propisa koje donose nadležna tijela;
 • izrada novih te izmjene i dopune postojećih općih akata Zavoda;
 •  izrada pojedinačnih akata o pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
 • vrši izradu i praćenje realizacije ugovora iz područja djelatnosti Zavoda;
 • priprema tužbe i druge podneske kod zastepena  Zavoda u sudskim sporovima;
 • vodi propisane kadrovske evidencije i podatke o zaposlenicima Zavoda;
 • održava i unapređuje informacijski sistem Zavoda;
 • izrađuje softwerska rješenja-programe za potrebe službi u cilju racionalizacije i poboljšanja radnih postupaka;
 • vodi biblioteku Zavoda i brine  o pravilnom korištenju i čuvanju bibliotečke građe u skladu sa potrebama i interesima službi, daje prijedlog direktoru za godišnje pretplate na stručne časopise te nabavu stručne literature;
 • priprema radne materijale za organiziranje sjednica Upravnog vijeća, Stručnog vijeća, Kolegija Zavoda, te druge sastanke koje organizira Zavod;
 • vodi protokol i arhivu, te sve propisane knjige i evidencije, u skladu sa propisima iz uredskog poslovanja;
 • brine o tehničkom održavanju i čistoći poslovnih objekata Zavoda, blagovreme-nom održavanju i servisiranju opreme i voznom parku i dr.

U sastavu Službe za pravne i opće poslove poslove su:

 • Odjel za pravne i opće poslove
 • Odjel za informacijsko-tehničke poslove
 • Biblioteka

 

 

 

 

 

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
 • Twitter
 • YouTube