Press "Enter" to skip to content

Služba za zdravstvenu ekologiju

Voditelj službe: Slađana Šarac, dipl.ing.prehr.tehn.
Tel: 036 382 109
E-mail: s.sarac@zzjzfbih.ba

Služba za zdravstvenu ekologiju obavlja sljedeće poslove:

–       utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite;
–       radi na ugovorenim projektima iz područja zdravstvene ekologije (zdrava ishrana raznih populacijskih grupa sa posebnim akcentom na trudnice i djecu do 1 godine života;)
–       prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (voda, zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje stanovništva na području Federacije BiH;
–       prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet vode za piće, površinske vode, i stanje vodosnadbjevanja;
–       prati, analizira i ocjenjuje utjecaj voda za kupanje, rekreaciju i sport na zdravstveno stanje stanovništva;
–       prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet namirnica i predmeta opšte upotrebe;
–       provodi zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opšte upotrebe;
–       organizuje promotivno-edukativne aktivnosti (u prehrambenoj industriji, školama, obdaništima, ugostiteljstvu i dr.);
–       obavlja poslove iz oblasti ekotoksikologije;
–       provodi javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za Federaciju BiH;
–       provodi i organizuje međulaboratorijske usporedne testove na nacionalnom i međunarodnom nivou, te obavlja potvrdne analize;
–       provodi stručne poslove utvrđene programom rada Zavoda;
–       provodi projekte, programe i aktivnosti  iz  područja javnog zdravstva;
–       vrši stalno unaprijeđenje sistema kvalitete u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025;
–       sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva;
–       sudjeluje u provedbi stručnih i naučnih istraživanja, surađuje sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo, sanitarnom i tržišnom inspekcijom, te Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

U sastavu Službe za zdravstvenu ekologiju su:

  1. Odjel za higijenu i zdravstvenu ekologiju
  2. Odjel za hemijsku analizu voda
  3. Odjel za hemijsku analizu namirnica i predmeta opšte upotrebe
  4. Odjel za mikrobiološku analizu namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe
  5. Odjel za humanu mikrobiologiju
  6. Odjel za administrativne poslove.

 

Print Friendly, PDF & Email