Služba za zdravstvenu ekologiju

Voditelj Službe: Slađana Šarac, Dipl. Ing.
E-mail: s.sarac@zzjzfbih.ba

 

Služba za zdravstvenu ekologiju obavlja sljedeće poslove:

-       utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite;
-       radi na ugovorenim projektima iz područja zdravstvene ekologije (zdrava ishrana raznih populacijskih grupa sa posebnim akcentom na trudnice i djecu do 1 godine života;)
-       prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (voda, zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje stanovništva na području Federacije BiH;
-       prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet vode za piće, površinske vode, i stanje vodosnadbjevanja;
-       prati, analizira i ocjenjuje utjecaj voda za kupanje, rekreaciju i sport na zdravstveno stanje stanovništva;
-       prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet namirnica i predmeta opšte upotrebe;
-       provodi zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opšte upotrebe;
-       organizuje promotivno-edukativne aktivnosti (u prehrambenoj industriji, školama, obdaništima, ugostiteljstvu i dr.);
-       obavlja poslove iz oblasti ekotoksikologije;
-       provodi javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za Federaciju BiH;
-       provodi i organizuje međulaboratorijske usporedne testove na nacionalnom i međunarodnom nivou, te obavlja potvrdne analize;
-       provodi stručne poslove utvrđene programom rada Zavoda;
-       provodi projekte, programe i aktivnosti  iz  područja javnog zdravstva;
-       vrši stalno unaprijeđenje sistema kvalitete u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025;
-       sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva;
-       sudjeluje u provedbi stručnih i naučnih istraživanja, surađuje sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo, sanitarnom i tržišnom inspekcijom, te Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

U sastavu Službe za zdravstvenu ekologiju su:

  1. Odjel za higijenu i zdravstvenu ekologiju
  2. Odjel za hemijsku analizu voda
  3. Odjel za hemijsku analizu namirnica i predmeta opšte upotrebe
  4. Odjel za mikrobiološku analizu namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe
  5. Odjel za humanu mikrobiologiju
  6. Odjel za administrativne poslove.

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube