Press "Enter" to skip to content

SKLADIŠTENJE RADIOAKTIVNOG OTPADA NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1,283

             Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu rješenja Federalnog ministarstva zdravstva, redovno provodi aktivnosti u oblasti zaštite od jonizirajućeg zračenja, na prostoru Federacije.Takođe, Federalni zavod za javno zdravstvo posjeduje i licence za obavljanje poslova iz djelatnosti tehničkog servisa za zaštitu od zračenja za područje BiH koje su izdate od strane Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Što se tiče radioaktivnog otpada, u Federaciji Bosne i Hercegovine radioaktivni materijal koji se ne koristi, niti se predviđa njegovo dalje korištenje, se organizovano prikuplja i odlaže u privremeno skladište radioaktivnog materijala u dijelu kompleksa Rakovica, a u cilju smanjenja rizika po zdravlje stanovništva od jonizirajućeg zračenja. Takođe, privremeno skladište radioaktivnog materijala, do rješenja problema trajnog skladišta, je odabrano kao najpovoljnije rješenje u datom trenutku, u okviru međunarodnog projekta tehničke pomoći „Upravljanje zatvorenim izvorima zračenja u područjima koja su bila pod uticajem ratnih dejstava“,  kako bi se spriječila opasnost od izlaganja stanovništva. Privremeno skladište je pod redovnom kontrolom domaćih nadležnih organa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti zaštite od zračenja.

Na osnovu dosadašnjih procjena radijacijske sigurnosti skladišta za okolno stanovništvo, rizici od izlaganja zračenju su znatno ispod dozvoljenih granica i na nivou su prirodnog  zračenja.