Press "Enter" to skip to content

Projekt jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini

1,044

prosesProjekt jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) realizira se u cijeloj Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i u Brčko Distriktu. Prva faza projekta obuhvata period od 2012. do septembra 2016. godine. Projekt je razvio i provodi konzorcij sačinjen od bosanskohercegovačkih i međunarodnih partnera (Fondacija Fami, Univerzitetska bolnica u Ženevi, Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu), a podržava ga  i finansira švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

ProSes se realizira s ciljem unapređenja zdravstvenih prilika u Bosni i Hercegovini, povećanjem kvaliteta i pristupa uslugama medicinskih sestara i tehničara, posebno  za ugrožene grupe stanovništva.

ProSes objedinjuje intervencije u sljedeće tri oblasti:

  1. regulativa i priznavanje sestrinske profesije;
  2. razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva;
  3. formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara.

Neposredni korisnici projekta su medicinske sestre i tehničari i drugi zdravstveni radnici s kojima oni sarađuju, a krajnji su korisnici zdravstvenih usluga, odnosno opća populacija, te posebno ugrožene grupe stanovništva kojima je ograničen pristup zdravstvenim uslugama.

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava za učešće na konferencijama, ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti sudjelovanja na različitim konferencijama, te na taj način pomoći  izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH.

Kandidatkinje i kandidati se mogu prijaviti tako što će poslati zahtjev Komisiji za odobravanje grantova ProSes-a. Informacije o kriterijumima podobnosti, dokumentima potrebnim za prijavljivanje i krajnjim rokovima nalaze se u vodiču za prijavu – http://www.fondacijafami.org/ProSes_ucesce_na_konferencijama.html

Prvi poziv za prijave je vezan za zimski konferencijski grant, sa 31. januarom 2014. kao krajnjim rokom za prijavu.

Više informacija o projektu je dostupno na projektnoj web stranici –http://www.fondacijafami.org/ProSes.html te u informativnom letku o projektu na web stranici – http://www.fondacijafami.org/Sestrinstvo_pdf_/ProSes%20letak.pdf