Press "Enter" to skip to content

Prevencija raka grlića materice

954

Tjedan prevencije raka grlica materice, 18.- 24.01 2009.godine

U organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Udruženja ginekologa i perinatologa FBiH, u  Sarajevu je održan  strucni skup zdravstvenih radnika, predstavnika vladinih i nevladinih organizacija te predstavnika medunarodnih institucija  u povodu obilježavanja «Sedmice prevencije raka grlica materice».
Širom svijetu, prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije iz 2006. godine od karcinoma grlica  materice  oboli oko 500.000 žena,  i oko 250.000 ih umre svake godine.  BiH kao i Federacija, prema broju oboljelih svrstava se u zemlje sa srednje visokom incidencom oboljevanja, 17 oboljelih na 100.000 žena starosti preko 15 godina, sa stopom umrlih od 7,4 % na 100.000.Na pomenutom strucnom skupu razgovaralo se o potrebi sveobuhvatne kontrole raka grlica materice na cijelom podrucju Federacije  i cijele zemlje što podrazumijeva preduzimanje aktivnosti kao što su prevencija, rana detekcija, dijagnostika, terapija i monitoring, a što je moguce postici samo uz koordinaciju preventivnih programa  te kroz  punu suradnju nadležnih institucija i organizacija. Poseban znacaj u raspravi je dat dokumentu Svjetske zdravstvene organizacije  u kojem je sadržan set posebnih preporuka za implementaciju programa prevencije, kontrole i terapije raka grlica materice( http://www.who.int/reproductive-health/publications/cancers.html )U skladu sa tim preporukama zakljuceno je:

  1. Formirati strucni multidisciplinarni tim koji ce  izraditi Program prevencije raka grlica materice te pratiti realizaciju odredenih planova
  2. Svi domovi zdravlja u Federaciji moraju imati uslove za uzimanje i ocitavanje briseva(uzoraka),
  3. Uspostaviti jedinstven protokol i registar oboljelih
  4. Provesti kvalitetnu edukaciju strucnog kadra
  5. Sve laboratorije koje ucestvuju u programu moraju provesti standardizaciju
  6. Sredstva ce se osigurati iz  izvora vladinog i nevladinog sektora te medunarodnih projekata i donacija
  7. Podici nivo informiranosti, educiranosti i svijesti kod žena o znacaju preventivnih mjera