Press "Enter" to skip to content

PREGLED ISPITIVANJA URANA U PODRUČJU HADŽIĆA

1,074

Zavod za javno zdravstvo FBIH, Centar za zaštitu od zračenja, u Odjelu za kontrolu ekspozicije stanovništva, bavi se ispitivanjem osiromašenog urana na području Hadžića.

Tokom 2003. godine, prema Planu aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite (RHB-jedinicu FUCZ čine uposlenici ZZJZFBiH), obavljena su mjerenja na 37 lokaliteta u FBiH. Rezultati terenskog i laboratorijskog rada su potvrdili postojanje kontaminacije na dvije lokacije: TRZ Hadžići i kasarna Žunovnica na području Federacije BIH.

Mjerenjem u zemlji je utvrđeno prisustvo radioaktivne kontaminacije osiromašenim uranom u tačkama kontaminacije oko zaostalih fragmanata municije, poslije čega su poduzete zaštitne mjere (uklanjanje zaostale municije, betoniranje,…).

Tokom 2004. godine, u laboratorijama  Federalnog zavoda,  urađena je  kontrola vode i tla na prisustvo osiromašenog urana. Izmjerene vrijednosti koncentracije urana u vodi su bile niže od granične vrijednosti preoporučene od Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Tokom 2005. i 2006.g. provedena su ispitivanja površinskih i podzemnih voda u blizini TZR Hadžići. Izmjerene vrijednosti koncentracije urana u vodi su bile niže od granične vrijednosti preoporučene od SZO.

Ispitivanja radioaktivnosti životne sredine na  području Hadžića su, u vidu monitoringa, sistematski provođena 2007 – 2009. godine (voda, zemlja, zrak,  hrana – ljudska i stočna). Radioaktivnost u ispitivanim uzorcima ne upućuje na prisustvo radioaktivne kontaminacije uranom, a vrijednosti su na nivou vrijednosti u drugim dijelovima FBiH.

Posljednja mjerenja urana u vodama na području Hadžića vršena su u periodu 2010 – 2011. godine u sklopu  istraživačkog projekta medjunarodne saradnje sa Slovenijom,  finansiranog od Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja.

Ispitivanja podzemnih voda ukazuju na prirodan sadržaj urana i u posljednjim ispitivanjima 2010. i 2011.godine nije detektovana kontaminacija podzemnih voda osiromašenim uranom.

Pored navedenog, u okviru IPA programa – Unapređenje tehničkih kapaciteta za monitoring radioaktivnosti okoline u BiH, predviđena su  specifična ispitivanja na području  Hadžića i Han Pijeska, kao  sastavni dio nacionalnog monitoringa radioaktivnosti okoline. Očekuje se da, Državna regulatorna agencija za radiacionu  i nuklearnu sigurnost,  definiše zahtjeve za ispitivanje radioaktivnosti u budućem Pravilniku o monitoringu radioaktivnosti u životnoj sredini BiH.

Zbog potencijalne opasnosti od posljedica prisustva osiromašenog urana na zdravlje stanovništva Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je 2008. godine obavio i pregled (uzorka) zdravstvenih kartona stanovništva Općine Hadžići s ciljem ispitivanja da li postoji povećana pojava oboljevanja od malignih neoplazmi. Rezultati su pokazali da u općini Hadžići nije registrovano  statistički značajno povećanje dijagnosticiranja malignih neoplazmi u odnosu na prosjek okolnih zemalja.

Pregled (uzorka) zdravstvenih kartona je ponovljen 2010. godine, kada je utvrđeno da je broj dijagnosticiranih malignih neoplazmi u Općini Hadžići povećan u 2008. godini za 0,5% i u 2009. godini za 0,1%. Ne može se sa sigurnošću tvrditi da li postoji povezanost djelovanja osiromašenog urana na nastanak i razvoj malignih neoplazmi.