Press "Enter" to skip to content

Povecanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju

0

f4U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH juče je održana stručna edukacija jedanaest centara za mentalno zdravlje o provedbi preventivnog programa pod nazivom: “Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju.”

Kroz razvoj preventivno-promotivnog  programa će se smanjiti rizični faktori i poboljšati protektivni faktori koji su namijenjeni vulnerabilnim grupama populacije i onima kod kojih postoji rizik da to postanu. Time ćemo u zajednici/školama postići navedena dva specifična cilja: ojačan školski kadar za kreiranje pozitivne školske klime i ojačani protektivni faktori kod učenika.

Cilj jučerašnje edukacije  bio je obučiti stručno osoblje CMZ-ova za provedbu preventivnog programa u srednjim školama u svojim zajednicama. Program će se provoditi tokom narednih godinu dana kroz saradnju ZZJZ FBiH, kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, centara za mentalno zdravlje i 4o srednjih škola u FBiH.

Program će se provoditi uz podršku Projekta mentalnog zdravlja u BiH koji implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i  Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a podržava ga Vlada Švicarske.

f1f2f6