Press "Enter" to skip to content

Monitoring radioaktivnosti – Hadžići 2008

519

Iz Izvještaja o realizaciji programa: «Monitoring radioaktivnosti okoliša na području Hadžići» za 2008. godinu

Uspostavljanje radiološkog monitoringa područja Hadžići je osnovni preduslov za procjenu stanja okoliša i zdravlja ljudi usljed ranije utvrđenog prisustva osiromašenog urana na ovom području. Zbog toga je usvojen  program ”Monitoringa radioaktivnosti područja Hadžića”  i njegova realizacija u trajanju od tri godine (2007.-2010.). U okviru programa vrše  se kontinuirana uzorkovanja i analize vode, tla, trave i ljudske hrane dva puta godišnje. To je zadatak koji je na sebe preuzeo Zavod za javno zdravstvo FBIH.

Uzorkovanja su vršena na istim mjestima lokaliteta Hadžići u različitim vremenskim intervalima. U Zavodu za javno zdravstvo FBiH,Centar za zaštitu od zračenja (CZZ) vršila su se odgovarajuća laboratorijska mjerenja prikupljenih uzoraka, 46 analiza godišnje, kao i analiza dobijenih rezultata. Uzorkovanja i mjerenja su se provodila po procedurama i standardima rada laboratorija Zavoda – CZZ, koje se primjenjuju u svakodnevnom radu.

Rezultati
Ukupna beta aktivnost u svim uzorcima vode je ispod 0,247 Bq/L.

Na osnovu dobivenih rezultata može se utvrditi da se specifična aktivnost 235U i 238U u uzorcima zemlje kretala od 1,67 Bq/kg do 2,61 Bq/kg za 235U, i od 41,87 Bq/kg do 66,98 Bq/kg za 238U, uz relativno visoku statističku nesigurnost mjerenja, te poredeći dobijene rezultate ne može se eksplicitno utvrditi da je u ispitivanim uzorcima prisutan osiromašeni uran.

Sadržaj urana u uzorcima trave, voća i povrća bio je ispod granice detekcije mjerenja gamaspektrometra.

Značaj nalaza
Koncentracija urana u svim ispitivanim vodama (vodi za piće, riječnoj vodi, tehničkoj vodi) je veoma niska i ispod maksimalno dozvoljene granice od 15 mikrograma/L prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za vodu za piće.

Ukupna beta aktivnost u svim ispitivanim vodama (vodi za piće, riječnoj vodi, tehničkoj vodi) je veoma niska i ispod maksimalno dozvoljene granice 1 Bq/L a u skladu sa odredbama za vodu za piće  datim u Sl. l. SFRJ 33/87 (voda za piće), i  0,5 Bq/L (za I i II klasu površinskih voda) i 2,5 Bq/L (za III i IV klasu površinskih voda) na osnovu Uredbe o opasnim i štetnim materijama u vodi (SL.novine FBIH br.18/98.

Specifična aktivnost 235U i 238U u uzorcima zemlje je bila u okviru očekivanih vrijednosti, na nivou prirodnih prosječnih vrijednosti za zemlju, i na nivou prošlogodišnjih vrijednosti kao i vrijednosti specifičnih aktivnosti za zemlje  na teritoriji FBiH iz rezultata godišnjeg monitoringa FBiH iz prošlih godina, kao i vrijednosti zemalja u regionu (UNSCEAR 2000).

Rezultati ispitivanja u okviru prve dvije godine realizacije programa, ne ukazuju eksplicitno da je osiromašeni uran ušao u eko sistem područja Hadžići.

Međutim, uvažavajući relevantne rezultate znanstvenika iz cijelog svijeta, vezano za ispitivanja urana, osiromašenog urana i njihove migracije, te dovoljno neistraženim geokemijskim procesima vezanim za osiromašeni uran na našem terenu, potrebno je program istraživanja i mjerenja  nastaviti i realizovati i dalje.