Press "Enter" to skip to content

Mjerenje jonizirajućeg zračenja u zraku

1,183

Mjerenja nivoa jonizirajućeg zračenja je u okviru do sada mjerenih prosječnih vrijednosti. Nema povišenog jonizirajućeg zračenja u zraku na teritoriji BiH

Zavod za javno zdravstvo FBiH u okviru programa monitoringa radioaktivnosti okoliša vrši godišnje ispitivanje radioaktivnosti u uzorcima okoliša prema programu odobrenom i finansiranom iz Federalnog ministarstva zdravstva. U okviru programa ispitivanja okoliša je praćenje jonizirajućeg zračenja u zraku preko sistema za rano rano uzbunjivanje u slučaju radiološke nesreće, odnosno detekcije povišenog jonizirajućeg zračenja u zraku na teritoriji BiH. Sistem je instaliran 2004. godine, u okviru projekta sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), BOH002 „Monitoring radioaktivnosti okoliša”.

Monitori jonizirajućeg zračenja se nalaze na 11 lokacija od kojih je 6 na teritoriji FBiH (Sarajevo, Hadžići, Mostar, Livno, Tuzla, Bihać) i pet lokacija na teritoriji RS (Novi Grad, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad i Gacko). Serveri za nadgledanje nivoa jonizirajućeg zračenja se nalaze u Zavodu za javno zdravstvo FBiH i Institutu za zaštitu zdravlja RS.

Mjerenja se vrše automatski, kontinuirano, a rezultati mjerenja se prenose elektronski svakih pola sata do servera. Podaci se prikazuju brzinom doze u mikrosivertima na sat (μSv/h) i ukupnom dnevnom dozom u mikrosivertima (μSv).

Od 2006. godine vrše se i mjerenja ambijentalne gama doze koristeći termoluminiscentne dozimetre (TLD), čije očitavanje se vrši kvartalno. Rezultati mjerenja se iskazuju ukupnom dozom u mikrosivertima (μSv) za dati kvartal.