Press "Enter" to skip to content

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine (26. lipnja/ juna)

1,124

drogaZlouporaba opojnih droga, te bolest ovisnosti o drogama kao njena posljedica, pogađaju sve društvene slojeve, društvene zajednice i sve zemlje. Prate ju i zarazne bolesti poput HIV-a, hepatitisa i spolno prenosivih bolesti nanoseći ogromnu štetu, kako pojedincu koji je ovisan, tako i obitelji, te cijeloj društvenoj zajednici.

Generalna skupština UN-a proglasila je 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama, (Rezolucijom 42/112, 1987. godine), kao izraz svoje odlučnosti jačanja djelovanja i suradnje u borbi protiv zlouporabe i trgovine drogama. Cilj je međunarodno društvo bez droga. Takođe, tada je započela je i Anti-drogs kampanja sa sloganom „Da li droga kontrolira vaš život? Vašu zajednicu? Za droge nema mjesta“.

Cilj te međunarodne kampanje je podizanje svijesti o velikim problemima i štetnim posljedicama koje zlouporaba opojnih droga donosi pojedincima, osobito mladim ljudima, kao i cijelom društvu te potaknuti sve na što uspješnije aktivnosti u preveniranju, otkrivanju i sankcioniranju. Nitko nije siguran u društvu u kojem droga preuzme kontrolu. Kako droga kontrolira ovisnika i njegovo tijelo, tako nezakoniti uzgoj i prodaja droga mogu kontrolirati i čitave zajednice putem mreža kriminalnih organizacija.

Droga u BiH

BiH je, s obzirom na svoj geostrateški položaj, tranzitna zemlja preko koje se opojne droge krijumčare na putu između zemalja proizvođača i zemalja potrošača. Time je BiH i zemlja sa velikim rizikom za širenje zlouporabe opojnih droga i kriminala koji se međusobno prožimaju.
Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) procjenjuje se da je u Europi 1,5-2 milijuna korisnika teških droga. Ne treba zanemariti niti činjenicu da je cjelokupna populacija injekcionih korisnika droga pod povećanim rizikom za infekciju HIV-om, hepatitisom B i C te spolno prenosivim bolestima.

Kako u BiH ne postoji jedinstven metodološki sistem evidentiranja i praćenja u oblasti zlouporabe opojnih droga, mogu se raditi procjene broja korisnika opojnih droga. Sporadična istraživanja daju približne procjene po kojima se BIH ne razlikuje mnogo od zemalja u okruženju.

Prema tim procjenama u BiH ima oko 7 500 injekcionih korisnika droga, a u FBiH 4900.

U 2011. godini registrirano ih je:

  • 868 je u Centrima za opijatsku supstitucijsku terapiju (u FBiH 809),
  • 206 u Službama hitne medicinske pomoći (FBiH 181),
  • 512 u VCCT (FBiH 454),
  • 227 u zatvorima (FBiH 62),
  • 129 u komunama (FBiH 110),
  • 211 uhićenja (FBiH 102).

Neprecizni su podatci o broju onih koji eksperimentiraju s dogama ili ih uzimaju na drugi način. Najčešće korištena droga je marihuana, koju koristi 7-25 % adolescenata, a procent ovisi o uzrastu, sredini u kojoj žive, spolu…

Otprilike,16.godina je dob prvog uzimanja droge. Eksperimentiranje s alkoholom započinje već ranije. Alkohol je poguban, i nažalost, preveniranju ovisnosti o alkoholu se ne pridaje dovoljno pozornosti, iako se zna da je to polazna točka za druge ovisnosti.

Po posljednjem ESPAD istraživanju u Hrvatskoj napr., njihovi učenici su uvjerljivo prvi po učestalosti ‘snifanja’, mahom ljepila i drugih štetnih sredstava za inhaliranje. Alkohol u kombinaciji s još nekim sredstvom (marihuana, tablete…) su naredni korak u životu ovisnika. Ovdje treba naglasiti važnost obiteljskog nadzora nad mlađim osobama, jer mnoge obitelji godinama nisu primijetile da im djeca imaju problema s drogama. Oni koji nastave s drogama, heroin će uzeti oko 20. godine. Neće ga odmah intravensko uzeti, nego će ga ili pušiti ili ušmrkavati ili nešto drugo, ali će onda nepunu godinu ili godinu dana iza toga prvi put krenuti na intravensko uzimanje. Slijedi još nekih 5 godina do te srednje dobi i prvog prijavljivanja na liječenje, odnosno traženje stručne medicinske pomoći. Među njima je 90% ovisnika o opijatima.

Zabrinjavajući je podatak da oko 17 % opijatskih ovisnika i oko 40 % neopijatskih živi s partnerom i djetetom. Djeca koja žive s roditeljima ovisnicima nemaju zdravo odrastanje. Veliki problem je i pojava novih opijata na tržištu koji još nisu uvršteni na listu zabranjenih supstanci u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Na domaćem tržištu prodaju se i nove sintetičke droge porijeklom iz Kine, koje su jeftinije od uobičajenih, uglavnom se prodaju preko Interneta, a prepoznatljive su po egzotičnom mirisu koji daje bogatu aromu. U novim sintetičkim drogama tzv. „dizajnerske droge“ često se nalaze supstance koje nisu uvrštene na listi te se tako stvaraju novi narkotici kako bi se zaobišli zakoni o drogama. Obično se u određenoj mjeri mijenja molekularna struktura već postojećih droga ili se pronalaze nove droge sa potpuno drugačijom kemijskom strukturom, dok je učinak na konzumenta skoro isti kao kod zabranjenih narkotika. Tu su i anabolički steroidi, sredstva zabranjena u sportu.. itd. Parlamentarna skupština BiH je utvrdila listu kontroliranih opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka i prekursora iz kojih se može dobiti opojna droga.

Procjenjuje se da je dostupnost raznih opojnih droga sve veća, da eksperimentiranje s drogama počinje sve ranije, da se nastavlja trend porasta broja mladih i žena konzumenata droga kao i visoka korelacija korisnika droga sa samoubojstvima, kriminalom, nasiljem… U cilju suzbijanja zlouporabe droga kao i nadzora neophodno je raditi na smanjenju ponude (zadatak represivnog sustava) i potražnje u što trebaju biti uključene, prije svega obrazovne institucije i lokalna zajednica, kao mjesta edukacije za zdravi stil života i prevenciju rizičnog ponašanja, te zdravstvene ustanove za prevenciju i liječenje i institucije socijalne skrbi za rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika.

Promocija zdravlja nije samo obveza zdravstvenog sustava, nego cjelokupnog društva i zajednice te svi zajedno trebamo usmjeravati građane na zdrave stilove života i izbor koji omogućava ostvarenje punog fizičkog, psihičkog i duhovnog zdravlja, cjelokupnog osobnog razvoja te društvenog i ekonomskog blagostanja.