Press "Enter" to skip to content

Ljekarska kontrola o primljenim dozama zračenja lica uposlenih na izvorima jonizirajućeg zračenja u FBiH za 2007. godinu

1,161

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine , u sklopu zakonski propisanih obaveza redovno vrši kontrolu o primljenim dozama zračenja lica uposlenih na izvorima jonizirajućeg zračenja u FBiH. Zdravstvena zaštita lica izloženih jonizirajućem zraĉenju u Federaciji BiH propisana je Zakonom o zaštiti od jonizirajućeg zračenja.

Jedna vrsta izlaganja jonizirajućem zraĉenju je i profesionalna ekspozicija. U Centru za zaštitu od zračenja Federalnog zavoda za javno zdravstvo vode se evidencije o ustanovama koje koriste izvore jonizirajućih zračenja, licima koja rade u zoni zračenja i dozama koje primaju. Evidentirane su 153 ustanove u kojima se koriste izvori zračenja a pregledano je 699 lica (57,2 %) koja su profesionalno angažirana u zoni jonizirajućeg zračenja.

Zdravstvena kontrola lica sastoji se od općeg ljekarskog pregleda, i analize biološkog materijala (krv i urin). Za kontrolu lica profesionalno izloženih izvorima jonizirajućeg zraĉenja (medicina, industrija i nauka) najsigurniji metod je kontrola sa personalnim dozimetrima.

Inače, za profesionalnu ekspoziciju postoji Pravilnik o granicama iznad kojih lica ne smiju biti izložena ozraĉenju, kao i međunarodni standardi, te u skladu s tim u FBiH važe utvrđeni limiti doza za uposlenike. U slučajevima prekoračenja, a to znači ako u toku jednog mjeseca vrijednost oĉitane doze prelazi 10% vrijednosti limita godišnje doze, provodi se određena procedura i preduzimaju se mjere kojima se minimalizira daljnje izlaganje uposlenika jonizirajućem zračenju.

Rezultati ljekarskih pregleda lica izloženih jonizirajućim zraĉenjima Centra za zaštitu od zračenja Federalnog zavoda za javno zdravstvo govore u prilog niskoj razini izloženosti jonizirajućem zračenju, što ukazuje da je zadovoljavajuća cjelokupna zaštita na radu lica koja su profesionalno angažirana na tim poslovima.