Press "Enter" to skip to content

Jonizirajuće zračenje, BiH 1999.-2008

1,357

Zdravlje lica profesionalno uposlenih na radnim mjestima na kojima su izloženi jonizirajucem zracenju, BiH 1999.-2008.

BEZ POSLJEDICA PO ZDRAVLJE

Zavod za javno zdravstvo FBiH  ja ustanova koja, izmedu ostalog,  obavlja i poslove iz oblasti zaštite od zracenja, posebno zaštite lica profesionalno uposlenih  na radnim mjestima koja su izložena jonizujucem zracenju. Zdravstvena zaštita lica izloženih jonizujucem zracenju u Federaciji BiH propisana je Zakonom  o zaštiti od jonizujuceg zracenja (Službene novine Bosne i Hercegovine 88/07).
Za licni nadzor preporucuje se posebno jedna velicina, personalna ekvivalentna doza, dok se za nadzor radnog mjesta preporucuju dvije velicine, ambijentalna ekvivalentna doza i direkciona ekvivalentna doza.

Sva lica koja rade u zoni jonizujuceg zracenja moraju imati licnu dozimetrijsku kontrolu, što je obezbijedeno redovnim mjesecnim ocitanjima dozimetara. Personalna dozimetrija je usko vezana sa ozracivanjem lica koja rade na izvorima zracenja koji se primjenjuju u medicini, industriji, nauci i dr. Termoluminiscentni dozimetri (TLD)  pogodni su za dobivanje važnih informacija o distribuciji doza tokom radioterapije ili primjene zracenja u dijagnostici. Za dozimetrijsku kontrolu koriste se dozimetri na bazi litijum-florid(LiF) koji je ekvivalentan tkivu  i za njegovu upotrebu nisu potrebni posebni filterski sistemi.
Pod dozimetrijskom kontrolom U FBiH, dijelu RS i Distrikta Brcko obuhvaceno je  1279 lica . Od tog broja 96,8 % primilo je  godišnju efektivnu dozu manju od 0,99 mSv. Taj procenat o primljenoj godišnjoj efektivnoj dozi zastupljen je i za svaku  godinu  od 1999.do 2008.g.

Za period od deset posljednjih godina, nije uocen niti jedan slucaj odstupanja od Zakonom propisanih dozvoljenih granica. Ovi rezultati ukazuju da  lica koja rade u zoni jonizujuceg zracenja primaju godišnju efektivnu dozu znatno ispod dozvoljenih vrijednosti što je postignuto, prije svega, upotrebom zaštitnih sredstava i poštovanjem procedura rada.
U medicinskim ustanovama, medu osobljem koje radi sa izvorima jonizujuceg zracenja, najviše su zastupljeni ljekari (448), potom viši zdravstveni tehnicari(431), zdravstveni tehnicari(346), stomatolozi(35) itd.

U cilju zdravstvenog nadzora nad licima koja rade u zoni jonizujuceg zracenja izvršeni su i specijalisticki ljekarski pregledi 698 lica ili 65,2 % ukupno evidentiranih lica koja rade u zoni jonizujuceg zracenja u medicinskim ustanovama.U privatnim medicinskim i industrijskim ustanovama taj procenat je znatno manji.

Od ukupno analiziranih lica personalne dozimetrije 57,25 % su muškarci a 43,31% su žene.
Procjena riziko faktora po zdravlje lica profesionalno uposlenih na radnim mjestima na kojima su izloženi jonizujucem zracenju, za  period od  10 godina, (1999.g.do pocetka 2009. g.),  odvijala se prema zakonski utvrdenim propisima i to kontrolom i nadzorom radnog prostora i opreme izvora zracenja, licnom dozimetrijskom kontrolom i specijalistickim ljekarskim pregledima a na zahtjev korisnika usluga

Za profesionalnu  ekspoziciju prema Pravilniku o granicama iznad kojih lica ne smiju biti izložena ozracenju , kao i prema medunarodnim standardima, u FBiH važe slijedeci limiti doza za uposlenike :

•    Efektivna doza : 20 mSv / god.
•    Ekvivalentna doza za ocno socivo : 150 mSv / god.
•    Ekvivalentna doza za kožu i ekstremitete: 500 mSv / god.

Rezultati ljekarskih pregleda lica izloženih jonizujucem zracenju koji su sadržani u ovom izvještaju pokazuju  nizak nivo izloženosti, što potvrduje da je cjelokupna zaštita lica izloženih jonizujucem zracenju tokom proteklih godina provedena adekvatno i kvalitetno.