Press "Enter" to skip to content

Istraživanje stavova javnosti o osobama sa mentalnim poremećajima

Opći cilj istraživanja je utvrditi zastupljenost stigmatizacije i diskriminacije među odraslim
stanovništvom imedijima prema osobama oboljelim od mentalnih poremećaja kako bi se
razvili efikasne kampanje i aktivnosti usmjerene na smanjenje stigme i socijalne isključenosti
lica sa mentalnim poremećajima.

Specifični ciljevi

1. Procijeniti stavove i percepciju javnosti i medija o mentalnim poremećajima
2. Ispitati povezanost znanja o mentalnim poremećajima sa karakteristikama stavova i
distancom prema osobama sa mentalnim poremećajima
3. Ispitati postojanje i stupanj socijalne distance javnosti prema osobama sa specifičnom
vrstom mentalnog poremećaja
4. Ispitati frekvenciju pojavljivanja tema vezanih za mentalne poremećaje u printanim i
elektronskim medijima
5. Ispitati kako mediji portretiraju osobe sa mentalnim poremećajima

Kompletan izvještaj o projektu pogledajte Ovdje