Press "Enter" to skip to content

Evaluacija reforme u odabranim oblastima sektora PZZ u FBiH

Prema ugovoru potpisanom sa Federalnim ministarstvom zdravstva 03. novembra
2009. godine Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je konsultantska instititucija
(konsultant) koja pruža tehničku pomoć za provođenje projekta „Evaluacija reforme u
odabranim oblastima sektora primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine“
(FBiH). Tehnička pomoć je dio Projekta za unapređenje zdravstvenog sektora-HSEP, koji
finansira Svjetska banka (SB).

Tokom početne faze Zavod je uradio situacionu analizu primarne zdravstvene zaštite
(PZZ), a poseban naglasak je dat implementaciji porodične/obiteljske medicine (P/OM).

Pošto je uočeno da postoje problemi u implementaciji obiteljske/porodične medicine u
odnosu na usvojenu Strategiju za razvoj PZZ, kako na entitetskom nivou tako i među
kantonima, ovo istraživanje treba da pokaže rezultate do sada urađenog, te da bude putokaz
za usmjeravanje budućih aktivnosti.