Svjetski dan dijabetesa 2018.- Porodica i dijabetes

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa obilježava se od 1991. godine, a utemeljile su ga Međunarodna federacija dijabetičara (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).
Za Dan borbe protiv dijabetesa, izabran je dan rođenja sir Fredericka Bantinga, medicinskog naučnika koji je bio jedan od pronalazača inzulina i prvi koji je primijenio lijek na ljudima.
Tema Svetskog dana dijabetesa i Svjetskog mjeseca dijabetesa 2018. i 2019. godine je “Porodica i dijabetes”.
Odabran je dvogodišnji vremenski okvir koji će najbolje olakšati planiranje, razvoj, promociju i učešće, kako zdravstvenih profesionalaca, tako i dijabetičara i članova njihovih porodica u praćenju, liječenju, ali i prevenciji ove bolesti.
Cilj dvogodišnje kampanje je podići svijest o utjecaju koji dijabetes ima na porodicu.
Ključno je promovisati ulogu porodice u praćenju, njezi, prevenciji i edukaciji o dijabetesu.

Preko 425 miliona ljudi u svijetu trenutno živi sa dijabetesom. Većina ovih slučajeva je dijabetes tipa 2, koji se može pravilno tretirati i bolest držati pod kontrolom kroz redovnu fizičku aktivnost, zdravu i uravnoteženu ishranu, promociju zdravog životnog okruženja i podršku porodice.
Procjenjuje se da jedna od dvije osobe koje trenutno žive sa dijabetesom tipa 2 nema postavljenu dijagnozu.
Porodica oboljelih igra ključnu ulogu u nadzoru faktora rizika za dijabetes tipa 2 i moraju im pomoći u edukaciji, obezbijediti resurse i okruženje kako bi živjeli što zdravije.
Rana dijagnoza i liječenje su ključni za sprječavanje komplikacija dijabetesa i postizanje što boljih rezultata u liječenju i što kasnijoj pojavi komplikacija.
Prema procjenama Internacionalne Dijabetes Federacije (IDF), prevalenca šećerne bolesti u Evropi u starosnoj grupi od 20-79 godina dostigla je 9,1%.
Cilj koji je Svjetska Zdravstvena Organizacija postavila u pogledu širenja dijabetesa je ZAUSTAVLJANJE pojave ove bolesti, dok su ciljevi za neke druge masovne nezarazne bolesti- smanjenje broja oboljelih. To najbolje govori koliki problem predstavlja dijabetes, po masovnosti obolijevanja, troškovima liječenja, kao i troškovima tretmana komplikacija i drugih posljedica do kojih dijabetes dovodi (invalidnost i sl.)
Pošto za Federaciju Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstveni registar oboljelih od dijabetesa, podaci kojima raspolaže Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH smatraju se podcijenjenim.

U 2017. godini,  u ambulantno-polikliničkom morbiditetu registrovano je 76.808 ovih oboljenja.
Rezultati Studije o stanju zdravlja odrasloga stanovništva u Federaciji BiH 2012. godine su pokazali da je 9,6% anketiranih izjavilo da im je doktor bilo kada u životu dijagnostikovao šećernu bolest.
Sve porodice su potencijalno pogođene dijabetesom, tako da je svijest o znacima, simptomima i faktorima rizika za sve vrste dijabetesa od vitalnog značaja za rano otkrivanje, što ranije postavljanje dijagnoze i primjenu potrebne terapije.
Dijabetes je vrlo često bolest koja iziskuje znatna materijalna sredstva, kako za oboljelu osobu, tako i za porodicu.
Studija provedena u EU pokazuje da je do 75% troškova zdravstva vezanih za dijabetes uzrokovana hospitalizacijama i ambulantnim liječenjem.
Liječenje pacijenta sa tip 2 dijabetesom i komplikacijama može koštati i do 3,5 puta više nego liječenje pacijenta bez komplikacija.

Podrška porodice i briga o dijabetičaru imaju značajnu ulogu u postizanju boljih rezultata u liječenju. Svi članovi porodice  se trebaju edukovati i dati svoj doprinos, da bi osoba sa dijabetesom što lakše prihvatila svoju bolest, redovno uzimala terapiju, praktikovala fizičku aktivnost, a da pri tome nema utisak da je nekome od članova porodice  “na teretu” ili da njegova bolest na bilo koji način opterećuje njegovu porodicu.

Pročitajte više

Počela druga faza preventivnog programa “Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju”

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH juče je održana stručna edukacija Centara za mentalno zdravlje, vezano za novu fazu preventivnog programa “Povećanje blagostanja adolescenata kroz  jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju”.

U skladu sa preporukama iz prve faze programa, koja je bio vrlo uspješna i korisna, u drugoj će se fazi raditi implementacija na učenicima drugih razreda srednjih škola, sa posebnim naglaskom na jačanje protektivnih faktora i osnaživanje mentalnog zdravlja adolescenata u Federaciji BiH.

Program se počeo provoditi početkom školske 2016/2017. godine, u suradnji sa Centrima za mentalno zdravlje, a uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, Projekta mentalnog zdravlja u BiH, Asocijacije XY i Ambasade Švicarske.

 

Pročitajte više

Obilježavanje svjetskog dana mentalnog zdravlja 2018.

Adolescencija i prve godine odrasle dobi su vrijeme u životu kada se dešavaju mnoge promjene, kao što su promjena škole, napuštanje porodice i započinjanje samostalnog života, kretanje na fakultet ili prvo zaposlenje. Za mnoge, to je uzbudljiv period, ali može biti i stresan period pun napetosti. U nekim slučajevima, ukoliko se to ne prepozna i adresira, ova osjećanja mogu voditi do mentalnih poremećaja. Veoma raširena upotreba online tehnologija, iako bez sumnje daje mnogobrojne benefite, može donijeti i dodatni pritisak, budući da povezanost sa virtuelnim mrežama raste u bilo koje doba dana ili noći. Mnogi adolescenti takođe žive u područjima pogođenim ljudskim katastrofama kao što su konflikti, prirodne katastrofe i epidemije. Mladi ljudi koji žive okruženi takvim situacijama su posebno osjetljivi na mentalni distres i poremećaje.

Polovina od svih mentalnih poremećaja počinje do četrnaeste godine

Polovina mentalnih poremećaja počne prije 14-e godine, ali većina slučajeva prođe neprimjetno i netretirano. Kada je u pitanju teret poremećaja među adolescentima, depresija je treći vodeći uzrok. Suicid je drugi vodeći uzrok smrtnosti među populacijom od 15 do 29 godina starosti. Zlouporaba alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci među adolescentima je veliki problem u mnogim zemljama i može voditi do rizičnih ponašanja kao što je nezaštićen seksualni odnos ili opasna vožnja automobilom. Pored ovoga, poremećaji ishrane su takođe briga.

Porast spoznaje o važnosti jačanja mentalne rezilijencije

Srećom, raste spoznaja o važnosti pomaganja mladim ljudima da razvijaju mentalnu otpornost od najranije dobi da bi se znali nositi sa izazovima današnjeg svijeta. Dokazi rastu i jačaju da promoviranje zaštite adolecentovog zdravlja ne donosi blagodati samo adolescentovom zdravlju kratkoročno i dugoročno, nego i ekonomiji i društvu, budući da će zdravi mladi ljudi moći bolje doprinijeti na radnom mjestu, u svojim porodicama i društvu u cjelini.

Prevencija počinje sa boljim razumijevanjem

Mnogo se može učiniti da se pomogne u jačanju mentalne otpornosti od rane dobi da bi se prevenirao distres i mentalni poremećaji među adolescentima i mlađim odraslima, kao i oporavak od mentalnog poremećaja. Prevencija započinje sa sviješću o razumijevanju prvih znakova i simptoma mentalnog poremećaja. Roditelji i učitelji mogu pomoći u izgradnji životnih vještina djece i adolescenata da bi im se pomoglo u nošenju sa svakodnevnim izazovima kod kuće i u školi. Psihosocijalna podrška može biti pružena u školama i u zajednici kao i poboljšavanje i proširivanje edukacije zdravstvenih radnika da bi naučili detektirati mentalne poremećaje i raditi sa njima.

Ulaganja vlada i uključenost socijalnog, zdravstvenog i obrazovnog sektora u sveobuhvatne, integrirane programe bazirane na dokazima su ključni za mentalno zdravlje mladih. Ova ulaganja bi trebala biti povezana sa programima podizanja svijesti među adolescentima i mlađim odraslima kako da čuvaju svoje mentalno zdravlje i da pomognu vršnjacima, roditeljima i učiteljima u podršci svojim prijateljima, djeci i učenicima. Ovo je fokus ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH implementirao je preventivni program “Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju” (Izvještaj možete naći na našoj web stranici: www.zzjzfbih.ba), u suradnji sa centrima za mentalno zdravlje, a uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, Projekta mentalnog zdravlja u BiH, Asocijacije XY i Ambasade Švicarske. Program je proveden u deset lokalnih zajednica, u 41-om odjeljenju drugih razreda srednjih strukovnih škola i gimnazija. Ukupno je program prošlo 852 učenika srednjih škola u Federaciji BiH.

Program se počeo provoditi početkom školske godine (oktobar 2016), a završio se krajem školske godine (juni 2017). Ciljevi programa su bili utvrditi suicidalni rizik, rizične faktore i percepciju zadovoljstva učenika školom prije i poslije intervencije kod učenika drugih razreda srednje škole. Intervencija se sastojala od rada na jačanju protektivnih faktora, tj. od pet tematskih radionica: emocionalna regulacija, asertivnost, donošenje odluka/rješavanje problema, nasilje putem interneta i rodno uslovljeni problem, te traženje profesionalne pomoći u školi i zajednici.

U kreiranju programa, pored ciljne skupine, uključeni su roditelji, razrednici djece sa kojima se provodio program, stručno osoblje psihološko-pedagoške službe škola, čime se i osigurala održivost programa. Naime, cilj programa nije bio usmjeren samo na kratkoročne, već i na dugoročne “efekte”, te smo u procesu edukacije obučili psihologe/pedagoge u školama vještinama i znanjima za provedbu ovog programa za intervencije na budućim generacijama.

Budući da je program bio veoma uspješan i nadasve koristan, Ambasada Švicarske će i ove godine podržati provedbu pomenutog preventivnog programa sa kojim se kreće u oktobru tekuće godine.

 

Pročitajte više

Svjetska sedmica dojenja 2018: „Dojenje: Temelj za život“

Dojenje je jedinstveno i daje podjednake mogućnosti svima na samom početku života: poboljšava zdravlje, dobrobit i opstanak žena i djece širom svijeta. Svjetska sedmica dojenja je jedna od kampanja koju redovno provodi veliki broj zemalja, a njen glavni cilj je ohrabriti majke da doje svoju djecu. U svijetu ispunjenom nejednakošću, krizama i siromaštvom, dojenje je temelj za dobro zdravlja djece i majki. Ono je prirodan, optimalan, pristupačan i ekonomičan način ishrane dojenčadi i male djece. Ne predstavlja trošak za ishranu, štedi kućni budžet i unapređuje vezu između majke i djeteta bez obzira na okolnosti.

Pročitajte više

Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana srca 2018.

Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti BiH, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, organizira Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana srca 2018.

Simpozij pod nazivon “Menadžment u zdravstvu s posebnim osvrtom na kardiovaskularne bolesti”, biće održan u ponedjeljak, 24.09.2018. godine, sa početkom u 11 sati, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH (Bistrik 7).

Pročitajte više